نتایج جستجو
قبلی 1 2 3 4 5 6 بعدی
مرتب سازی براساس تعداد نتایج جستجو: 111  
مجموعه اجتهادات محکمة التمییز الجزائیة
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  عالیة، سمیر,سمیر عالیه
موضوع: رویه قضایی;آیین دادرسی جزایی
نشر: موسسة الجامعیه للدراسات والنشر والتوزیع بیروت -۱۴۱۲
شماره راهنمای کنگره: KL‎ /‎ر‎۹‎ ع‎۲‎ ‎ ‎
اصول قانون العقوبات القسم العام (معالمه، نطاق تطبیقه، الجریمة، المسئولیة، الجزاء) دراسة مقارنه
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  عالیة، سمیر,سمیر عالیة
موضوع: حقوق جزا;آیین دادرسی جزایی
نشر: موسسة الجامعیه للدراسات والنشر والتوزیع بیروت 1416
شماره راهنمای کنگره: KL‎ /ک‎۹‎ ع‎۲
اجرای احکام جزایی "حدود - قصاص - دیات - تعزیرات"
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  مدنی کرمانی، عارفه، ‎۱۳۳۰-;ایران، قوانین و احکام,کرمانی، عارفه، ‏‫۱۳۳۰- ‏ ;م‍دن‍ی‌، ع‍ارف‍ه‌، ‏‫۱۳۳۰...
موضوع: حقوق جزا;حقوق جزا (فقه);آیین دادرسی جزایی
نشر: مجمع علمی فرهنگی مجد تهران ۱۳۷۴
شماره راهنمای کنگره: K‎ /ک‎۹‎ م‎۴
نحوه رسیدگی به جرائم در دادگستری "آئین دادرسی کیفری عملی"
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  یعقوبی، عبدالهاشم، ‎۱۳۴۳ -;ایران، قوانین و احکام,تالیف عبدالهاشم یعقوبی...
موضوع: رویه قضایی;آیین دادرسی جزایی
نشر: فردوسی تهران ۱۳۷۵
شماره راهنمای کنگره: K‎ ر‎۹‎ /ی‎۷
مقررات کیفری در امور دولتی: حقوق جزای اختصاصی با مطالعه تطبیقی در جرائم و کیفرهای کارکنان دولت و دادرسی های اداری
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  راستین، منصور، ‎۱۳۰۳-,تالیف منصور راستین
موضوع: حقوق جزا;آیین دادرسی جزایی;تخلفات اداری
نشر: دانشگاه تهران: موسسه انتشارات و چاپ تهران ۱۳۵۲
شماره راهنمای کنگره: KMH‎ ۳۸۰۰‎ /ر‎۲ ۱۳۵۲
جرم سیاسی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  زراعت، عباس، ‎۱۳۴۴-,عباس زراعت
موضوع: جرایم سیاسی;جرایم سیاسی (فقه);آیین دادرسی جزایی
نشر: ققنوس تهران ۱۳۷۷
شماره راهنمای کنگره: KMH‎ ۴۴۱۵‎ /‎ز‎۴‎ ج‎۴‎ ‎
آیین دادرسی کیفری
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  استفانی، گاستون، Stefani, Gaston;لواسور، ژرژ، ‎۱۹۰۷ - م.، Levasseur, Georges;بولک، برنار، Bouloc...
موضوع: آیین دادرسی جزایی
نشر: دانشگاه علامه طباطبائی تهران ۱۳۷۷
شماره راهنمای کنگره: KJV‎ ۸۴۱۵/۸‎ /الف‎۵‎ آ‎۹
قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب شهریور ماه ‎۱۳۷۸ به انضمام کتابچه دستورالعمل دیوانبیگیان مصوب ‎۱۳۷۵ قمری
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  مدرس، حسن، ۱۳۳۵- ,تالیف حسن مدرس
موضوع: دادگاههای انقلاب;آیین دادرسی جزایی
نشر: نشر سحوری مشهد ۱۳۷۸
شماره راهنمای کنگره: KMH‎ ۴۶۰۴‎ ۱۳۷۸ب
نحوه رسیدگی به جرائم در دادگستری: "آئین دادرسی کیفری عملی"
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  یعقوبی، عبدالهاشم، ‎۱۳۴۳ -,تالیف عبدالهاشم یعقوبی
موضوع: آیین دادرسی جزایی
نشر: فردوسی تهران ۱۳۷۷
شماره راهنمای کنگره: KMH‎ ۴۶۱۰‎ /‎ی‎۷‎ ن‎۳‎ ‎
قوانین و مقررات آئین دادرسی کیفری با آخرین اصلاحیه ها و الحاقات: همراهبا قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور ...
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  ایران. قوانین و احکام;منصور، جهانگیر، ۱۳۲۰-۱۳۹۴.,جهانگیر، منصور،۱۳۲۰- ۱۳۹۴.,تدوین جهانگیر منصور...
موضوع: حقوق جزا;آیین دادرسی جزایی
نشر: دیدار تهران ۱۳۸۳
شماره راهنمای کنگره: KMH‎ ۴۶۰۴ ۱۳۸۳
شرح قانون مجازات اسلامی: بخش تعزیرات
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  زراعت، عباس، ‎۱۳۴۴-,عباس زراعت
موضوع: آیین دادرسی جزایی;حقوق جزا
نشر: ققنوس تهران ۱۳۸۸-
شماره راهنمای کنگره: KMH‎ ۳۸۰۰‎ /ز‎۴‎ ش‎۴ ۱۳۸۸
آئین دادرسی کیفری: قرارهای محدودکننده آزادی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  مسعود، غلامحسین,نوشته غلامحسین مسعود
موضوع: آیین دادرسی جزایی
نشر: امیرکبیر تهران ۱۳۷۴
شماره راهنمای کنگره: KMH‎ ۴۶۱۰‎ /م‎۵‎ آ‎۹
اجرای احکام کیفری به ضمیمه ی مباحث و مقررات مربوط به دیات...
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  مدنی کرمانی، عارفه، ‎۱۳۳۰-,کرمانی، عارفه، ‏‫۱۳۳۰- ‏ ;م‍دن‍ی‌، ع‍ارف‍ه‌، ‏‫۱۳۳۰- ‏,عارفه مدنی کرمانی...
موضوع: حقوق جزا;حقوق جزا (فقه);آیین دادرسی جزایی
نشر: مجد تهران ۱۳۸۵
شماره راهنمای کنگره: KMH‎ ۳۷۹۴/۳‎ /‎آ‎۵۲‎ م‎۴‎ ‎
آیین دادرسی کیفری ‎۱ و ‎۲
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  مدنی، سیدجلال الدین، ‎۱۳۱۶-;ایران. قوانین و احکام,مدنی، جلال‌ الدین، ‏‫۱۳۱۶-‏‬ ;م‍دن‍ی‌ ک‍رم‍ان‍ی‌،...
موضوع: آیین دادرسی جزایی
نشر: پایدار تهران ۱۳۷۸
شماره راهنمای کنگره: KMH‎ ۴۶۱۰‎ /م‎۴‎ آ‎۹
حقوق کیفری و پدیده شاکیان حرفه ای
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  فرخی، حمیدرضا,تالیف حمیدرضا فرخی
موضوع: دادخواست ( آیین دادرسی جزایی)‬ ;آیین دادرسی جزایی
نشر: مجد تهران ۱۳۸۴
شماره راهنمای کنگره: KMH‎ ۴۶۶۸‎ /‎ف‎۴‎ ح‎۷‎ ‎
قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران): مشتمل بر قانون مجازات عمومی و سایر قوانین مرتبط...
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  ایران. قوانین و احکام;شکری، رضا، ‎۱۳۵۰- ;سیروس، قادر، ۱۳۵۰-,تالیف رضا شکری، قادر سیروس؛ با دیباچه...
موضوع: حقوق جزا;آیین دادرسی جزایی
نشر: مهاجر تهران ۱۳۸۵
شماره راهنمای کنگره: KMH‎ ۳۷۹۴/۷ ۱۳۸۵
تاریخ اندیشه های کیفری
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  پرادل، ژان؛ Pradel, Jean;نجفی ابرندآبادی، علی حسین، ۱۳۳۱-,نجفی، علی;ابرندآبادی، علی حسین، ۱۳۳۱-;نجفی...
موضوع: حقوق جزا;جرم شناسی;آیین دادرسی جزایی
نشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه تهران ۱۳۸۱
شماره راهنمای کنگره: K‎ ۵۰۳۲‎ /پ‎۴‎ ت‎۲ ۱۳۸۱
رویه قضایی دادگاه های تجدید نظر استان تهران در امور کیفری
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  زندی، محمدرضا، ‎۱۳۴۱-,تدوین محمدرضا زندی
موضوع: رویه قضایی;حقوق جزا;آیین دادرسی جزایی
نشر: جنگل: جاودانه تهران -۱۳۸۹
شماره راهنمای کنگره: KMH‎ ۴۴۰‎ /‎ز‎۹‎ ر‎۹۶۷‎ ‎
آیین دادرسی کیفری در آیینه اختبار: قابل استفاده برای داوطلبان مشاغل قضاوت ... سردفتری ازدواج و طلاق کارشناسی رسمی دادگستری و دانشجویان رشته حقوق
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  باختر، سیداحمد، ‎۱۳۴۳-;عمارتی، محمدسالار، ‎۱۳۶۰-,احمد باختر، محمدسالار عمارتی...
موضوع: حقوق جزا;آیین دادرسی جزایی;حقوق
نشر: جنگل: جاودانه تهران ۱۳۸۹
شماره راهنمای کنگره: KMH‎ ۳۷۹۳/۸‎ /ب‎۲‎ آ‎۹ ۱۳۸۹
آئین دادرسی کیفری
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  خالقی، علی، ۱۳۴۵-,تالیف علی خالقی
موضوع: آیین دادرسی جزایی
نشر: موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش تهران ۱۳۸۹
شماره راهنمای کنگره: KMH‎ ۴۶۱۰‎ /‎خ‎۲۴‎ آ‎۸‎ ‎
قبلی 1 2 3 4 5 6 بعدی
; ;

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء