نتایج جستجو
قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 بعدی
مرتب سازی براساس تعداد نتایج جستجو: 142  
مبانی برنامه ریزی آموزشی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  فیوضات، یحیی، ۱۳۰۳-‎۱۳۷۱.,تالیف یحیی فیوضات
موضوع: برنامه ریزی آموزشی
نشر: پناه افزار تهران ۱۳۷۳
شماره راهنمای کنگره: LB‎ ۲۸۰۶‎ /‎ف‎۹‎ م‎۲‎ ‎
مقدمه ای بر برنامه ریزی استراتژیک در آموزش وپرورش
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  کرامتی، محمدرضا، ۱۳۲۰-,تالیف محمدرضا کرامتی
موضوع: برنامه ریزی آموزشی;برنامه ریزی راهبردی
نشر: آستان قدس رضوی، موسسه چاپ و انتشارات مشهد ۱۳۷۴
شماره راهنمای کنگره: LB‎ ۲۸۰۶‎ /‎ک‎۴‎ م‎۷‎ ‎
پژوهشی در برنامه ریزی آموزشی. نگرشی بر: جامعه شناسی آموزش و پرورش، فرایند برنامه ریزی ...
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  گلابی، سیاوش، ‎۱۳۲۳-,سیاوش گلابی
موضوع: برنامه ریزی آموزشی;جامعه شناسی تربیتی
نشر: فردوس؛ مجید تهران ۱۳۷۰ ،‎۱۳۶
شماره راهنمای کنگره: LB‎ ۲۸۰۶‎ /گ‎۸۲
برنامه ریزی آموزشی: به سوی یک چشم انداز کیفی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  آدامز، ریموند اس.؛ Adams, Raymond S;بهشتی، سعید، ‎۱۳۴۲-,تدوین ریموند اس. آدامز؛ ترجمه سعید بهشتی...
موضوع: برنامه ریزی آموزشی
نشر: اطلاعات تهران ۱۳۷۳
شماره راهنمای کنگره: LB‎ ۱۰۲۷‎ /‎آ‎۴‎ ب‎۴‎
اصول برنامه ریزی آموزشی و درسی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  فرجاد، محمدعلی,تالیف محمدعلی فرجاد
موضوع: برنامه ریزی آموزشی;برنامه ریزی درسی
نشر: الهام تهران ۱۳۷۴
شماره راهنمای کنگره: LB‎ ۲۸۰۶‎ /ف‎۴‎ الف‎۶
برنامه آموزش و پرورش در دوره پیش از دبستان
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  کول، ونیتا، Kaul, Venita;مفیدی، فرخنده، ‎۱۳۲۸-,ونیتا کول؛ ترجمه فرخنده مفیدی...
موضوع: آموزش پیش دبستانی ;برنامه ریزی آموزشی;آموزش و پرورش کودکان...
نشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه تهران ۱۳۷۴
شماره راهنمای کنگره: LB‎ ۱۱۴۰‎ /ک‎۹‎ ب‎۴
برنامه ریزی آموزشی: مفاهیم استراتژیها، اقدامات
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  کارلسون، رابرت، Carlson, Robert;آکرمن، گری، Awkerman, Gary;سرمد، غلامعلی، ‎۱۳۲۱-,[ویراستاران]رابرت و...
موضوع: برنامه ریزی آموزشی
نشر: وزارت فرهنگ و آموزش عالی، موسسه پژوهش و برنام تهران ۱۳۷۴
شماره راهنمای کنگره: LA‎ ۲۱۰‎ /ب‎۴
برنامه ریزی استراتژیک در نظام آموزشی: بازاندیشی، بازسازی ساختارها، بازآفرینی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  کافمن، راجر، .Kaufman, Roger A;هرمن، جری جان، ‎۱۹۳۰- م.، Herman, Jerry John;مشایخ، فریده، ۱۳۱۹-...
موضوع: برنامه ریزی آموزشی;برنامه ریزی راهبردی
نشر: وزارت آموزش و پرورش، سازمان پژوهش و برنامه‌ری تهران ۱۳۷۴
شماره راهنمای کنگره: LC‎ ۸۹‎ /ک‎۲‎ ب‎۴
برنامه ریزی آموزشی به عنوان یک فرایند اجتماعی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  مالان، تیری؛ Malan, Thiery;بهشتی، سعید، ‎۱۳۴۲-,م‍الان‌، ت‍ی‌ ی‍ری‌,نوشته تی یری مالان؛ ترجمه سعید به...
موضوع: برنامه ریزی آموزشی
نشر: موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی تهران ۱۳۷۳
شماره راهنمای کنگره: LB‎ ۲۸۰۶‎ /م‎۲‎ ب‎۴
مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  پروند، محمدحسن، ‏‫۱۳۱۳- ‏‬,تالیف محمدحسن پروند
موضوع: برنامه ریزی آموزشی;برنامه ریزی درسی
نشر: دنیای پژوهش [تهران] ۱۳۷۴
شماره راهنمای کنگره: LB‎ ۲۸۰۵‎ /‎پ‎۴‎ م‎۷‎ ۱۳۷۴‎
اصول و برنامه ریزی آموزش و پرورش پیش دبستانی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  حقدان، محمدعلی,مولف علی حقدان
موضوع: آموزش پیش دبستانی ;برنامه ریزی آموزشی;آموزش و پرورش کودکان...
نشر: خدمات آموزشی کودکان تهران ۱۳۷۴
شماره راهنمای کنگره: LB‎ ۱۱۴۰‎ /ح‎۷‎ الف‎۶
رهبری و مدیریت آموزشی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  میرکمالی، سیدمحمد، ‎۱۳۲۵-,میرکمالی، محمد,محمد میرکمالی...
موضوع: برنامه ریزی آموزشی;مدیریت
نشر: نشر رامین تهران ۱۳۷۵ ،‎۱۳۷
شماره راهنمای کنگره: LB‎ ۲۸۰۶‎ /‎م‎۹‎ ر‎۹‎ ‎
سازماندهی محتوای برنامه درسی، با تاکید بر برنامه های درسی و مطالعات اجتماعی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  ملکی، حسن، ‎۱۳۳۳-,حسن ملکی
موضوع: برنامه ریزی درسی;برنامه های درسی;برنامه ریزی آموزشی
نشر: نشر قو شیراز ۱۳۷۴
شماره راهنمای کنگره: LB‎ ۱۵۷۰‎ /‎م‎۷‎ س‎۲‎ ‎
مدیریت آموزشی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  قرایی مقدم، امان الله,قرائی مقدم، امان;مقدم، امان‌الله,تالیف امان الله قرائی مقدم...
موضوع: مدرسه ها;برنامه ریزی آموزشی
نشر: ابجد تهران ۱۳۷۵
شماره راهنمای کنگره: LB‎ ۲۸۰۵‎ /‎ق‎۴‎ م‎۴‎ ‎
برنامه جامع و دراز مدت آموزشی کشور
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  موسسه تحقیقات و برنامه ریزی علمی و آموزشی. مرکز برنامه ریزی آموزشی,موسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی ...
موضوع: برنامه ریزی آموزشی;آموزش و پرورش
نشر: موسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی، مر تهران -۱۳۵۷
شماره راهنمای کنگره: L‎ ۶۱۵‎ /م‎۸۵
برنامه ریزی آموزشی چیست
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  کومز، فیلیپ هال، ‎۱۹۱۵- م.، Coombs, Philip Hall;برهان منش، محمد، ‎۱۳۱۱-,تالیف فیلیپ کومز؛ ترجمه م...
موضوع: برنامه ریزی آموزشی
نشر: دانشگاه تهران: موسسه انتشارات و چاپ تهران ۱۳۵۳ ،‎۱۳۵
شماره راهنمای کنگره: LB‎ ۵‎ /ک‎۹‎ ب‎۴
مسائل آموزش و پرورش
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  معیری، محمدطاهر، ‏‫۱۳۰۴-‏,محمدطاهر معیری
موضوع: آموزش و پرورش;برنامه ریزی آموزشی
نشر: امیرکبیر تهران ۱۳۶۴
شماره راهنمای کنگره: LB‎ ۱۷‎ /‎م‎۶۹‎ ‎ ‎ ‎
طرحها و پروژه های آموزش: فنون تحلیلی، مورد پژوهی و تمرین
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  سیرکن، اروینگ؛ Sirken, Irving A;قایم مقامی، عصمت;ذوقی، عیسی,سیرکن، ایروینگ,ویراستار ایروینگ سیرکن؛ م...
موضوع: برنامه ریزی آموزشی;آموزش و پرورش - کشورهای در حال رشد
نشر: وزارت برنامه و بودجه، مرکز مدارک اقتصادی - اج تهران ۱۳۶۸
شماره راهنمای کنگره: LB‎ ۱۰۲۶‎ /‎ط‎۴‎ ‎ ‎ ‎
برنامه ریزی کیفیت آموزشی: جمع آوری و کاربرد داده ها برای تصمیم گیری آگاهانه
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  راس، کنت نورمن، ‎۱۹۴۷- م.، Ross, Kenneth Norman;ماهلک، لارس، ‎۱۹۴۱- م.؛ Mahlck, Lars;بهشتی، سعید...
موضوع: برنامه ریزی آموزشی;آموزش و پرورش
نشر: فرزانگان تهران ۱۳۷۲
شماره راهنمای کنگره: LB‎ ۱۰۲۷‎ /ب‎۴۹
مقدمه ای بر برنامه ریزی آموزشی و درسی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  تقی پور ظهیر، علی، ‎۱۳۱۳-,نوشته علی تقی پورظهیر
موضوع: برنامه ریزی درسی;برنامه ریزی آموزشی
نشر: آگاه تهران ۱۳۶۹
شماره راهنمای کنگره: LB‎ ۱۵۷۰‎ /‎ت‎۷‎ م‎۷‎ ‎
قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 بعدی
; ;

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء