خطا
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
نتایج جستجو

مرتب سازی براساس تعداد نتایج جستجو: 16  
هزار خورشید تابان
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  حسینی، خالد؛ Hosseini, khaled;سلیمان زاده، پریسا، ۱۳۴۹-;گنجی، زیبا، ‎۱۳۴۱-,سلیمان زاده اردبیلی، پریس...
موضوع: داستان های آمریکایی
نشر: مروارید تهران 1386
شماره راهنمای کنگره: PS‎ ۳۶۰۸‎ /س‎۹‎ هـ‎۴
هزارخورشید تابان
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  حسینی، خالد؛ Hosseini, khaled;غبرایی، مهدی، ‎۱۳۲۴-,غبرائی، مهدی، ‎۱۳۲۴-,خالد حسینی؛ ترجمه مهدی غبرائ...
موضوع: داستان های آمریکایی - قرن ‎۲۰م.
نشر: ثالث تهران 1386
شماره راهنمای کنگره: PS‎ ۳۶۰۸‎ /س‎۹‎ هـ‎۴۴
بادبادک باز
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  حسینی، خالد؛ Hosseini, khaled;غبرایی، مهدی، ‎۱۳۲۴-,غبرائی، مهدی، ‎۱۳۲۴-,خالد حسینی؛ ترجمه مهدی غبرائ...
موضوع: داستان های آمریکایی
نشر: نیلوفر تهران 1386
شماره راهنمای کنگره: PS‎ ۳۵۵۸/۴‎ /س‎۹‎ ب‎۲۲ ۱۳۸۶
هزار خورشید درخشان
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  حسینی، خالد؛ Hosseini, khaled;کاظمی، بیتا، ۱۳۴۰-,نویسنده خالد حسینی؛ مترجم بیتا کاظمی...
موضوع: داستان های آمریکایی - قرن ‎۲۰م.
نشر: باغ نو تهران 1386
شماره راهنمای کنگره: PS‎ ۳۶۰۸‎ /س‎۹‎ هـ‎۴۳
هزار خورشید رخشان
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  حسینی، خالد؛ Hosseini, khaled;سعدوندیان، زامیاد,خالد حسینی؛ مترجم زامیاد سعدوندیان...
موضوع: داستان های آمریکایی
نشر: نگارستان کتاب تهران 1387
شماره راهنمای کنگره: PS‎ ۳۶۰۸‎ /س‎۹‎ هـ‎۴۲
بادبادک باز
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  حسینی، خالد؛ Hosseini, khaled;غبرایی، مهدی، ‎۱۳۲۴-,غبرائی، مهدی، ‎۱۳۲۴-,خالد حسینی؛ ترجمه مهدی غبرائ...
موضوع: داستان های آمریکایی
نشر: نیلوفر تهران 1386
شماره راهنمای کنگره: PS‎ ۳۵۵۸‎ /س‎۹‎ ب‎۲ ۱۳۸۶
بادبادک باز
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  حسینی، خالد؛ Hosseini, khaled;گنجی، زیبا، ‎۱۳۴۱-;سلیمان زاده، پریسا، ۱۳۴۹-,سلیمان زاده اردبیلی، پریس...
موضوع: داستان های آمریکایی
نشر: مروارید تهران 1384
شماره راهنمای کنگره: PS‎ ۳۵۵۸/۴‎ /س‎۹‎ ب‎۲
بادبادک باز
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  حسینی، خالد؛ Hosseini, khaled;ابراهیمی، صدیقه، ۱۳۱۶-,ف‍خ‍ار، ص‍دی‍ق‍ه‌، ‏‫۱۳۱۶-‏;ابراهیمی(فخار)، صدی...
موضوع: داستان های آمریکایی
نشر: دایره تهران 1387
شماره راهنمای کنگره: PS‎ ۳۵۵۸/۴‎ /س‎۹‎ ب‎۲۳
و کوه طنین انداخت
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  حسینی، خالد؛ Hosseini, khaled;قهرمان، مهگونه، ‎۱۳۳۷-,خالد حسینی؛ ترجمه مهگونه قهرمان...
موضوع: داستان های آمریکایی
نشر: پیکان تهران 1392
شماره راهنمای کنگره: PS‎ ۳۶۰۸‎ /س‎۹‎ و‎۸
و کوهستان به طنین آمد
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  حسینی، خالد؛ Hosseini, khaled;ظهیری، نسترن، ‎۱۳۶۵-,خالد حسینی؛ ترجمه نسترن ظهیری...
موضوع: داستان های آمریکایی
نشر: ققنوس تهران 1392
شماره راهنمای کنگره: PS‎ ۳۶۰۸‎ /س‎۹‎ و‎۸۲
و آوا در کوه ها پیچید: رمان
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  حسینی، خالد؛ Hosseini, khaled;گنجی، زیبا، ‎۱۳۴۱-;سلیمان زاده، پریسا، ۱۳۴۹-,سلیمان زاده اردبیلی، پریس...
موضوع: داستان های آمریکایی
نشر: مروارید تهران 1393
شماره راهنمای کنگره: PS‎ ۳۶۰۸‎ /س‎۹‎ و‎۸۲۱
و پاسخی پژواک سان از کوه ها آمد
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  حسینی، خالد؛ Hosseini, khaled;سعادت، شبنم، ‎۱۳۵۹-,خالد حسینی؛ مترجم شبنم سعادت...
موضوع: داستان های آمریکایی - قرن ‎۲۰م.
نشر: افراز تهران ‏‫1392
شماره راهنمای کنگره: ‏‫۸۳و ۹س/ ۳۶۰۸ PS
کوه به کوه نمی رسد
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  حسینی، خالد؛ Hosseini, khaled;کاظمی، بیتا، ۱۳۴۰-,خالد حسینی؛ مترجم بیتا کاظمی...
موضوع: داستان های آمریکایی - قرن ‎۲۰م.
نشر: باغ نو تهران 1392
شماره راهنمای کنگره: PS‎ ۳۶۰۸‎ /س‎۹‎ و‎۸۳
ندای کوهستان
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  حسینی، خالد؛ Hosseini, khaled;غبرایی، مهدی، ‎۱۳۲۴-,غبرائی، مهدی، ‎۱۳۲۴-,خالد حسینی؛ ترجمه مهدی غبرائ...
موضوع: داستان های آمریکایی - قرن ‎۲۰م.
نشر: ثالث تهران ‏‫1393
شماره راهنمای کنگره: ۸۱و ۹س/ ۳۶۰۸ PS
سنگ صبور
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  رحیمی، عتیق، ‎۱۳۴۰-;آذری، مهدی، ۱۳۶۱-;حسینی، خالد؛ Hosseini, khaled,عتیق رحیمی؛ با مقدمه ای از خالد ...
موضوع: داستان های افغانی - قرن ‎۱۴
نشر: امید مهر،‌ یوبان تهران 1394
شماره راهنمای کنگره: ۹۲س ۹ح/ ۹۰۱۶ PIR
هزارخورشید تابان
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  حسینی، خالد؛ Hosseini, khaled;پیاده، بهناز، ‎۱۳۴۱-,خالد حسینی؛ ترجمه بهناز پیاده...
موضوع: داستان های آمریکایی - قرن ‎۲۰م.
نشر: راه معاصر تهران 1396
شماره راهنمای کنگره: PS‎ ۳۶۰۸‎ /‎س‎۹‎ هـ‎۴۵‎‎
; ;