نتایج جستجو
قبلی 1 2 بعدی
مرتب سازی براساس تعداد نتایج جستجو: 22  
در باب یقین
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  ویتگنشتاین، لودویگ، ۱۸۸۹-‎۱۹۵۱م.، Wittgenstein, Ludwig;حسینی، مالک، ‎۱۳۴۷-,وی‍ت‍گ‍ن‍ش‍ت‍ای‍ن‌، ل‍وت‍...
موضوع: یقین
نشر: هرمس تهران ۱۳۷۹
شماره راهنمای کنگره: B‎ ۲۷۵۰‎ /و‎۹‎ د‎۴
تعلیم و تربیت در تمدن اسلامی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  باغستانی، اسماعیل، ‎۱۳۴۳-;معینی، محسن، ‎۱۳۴۵-;حسینی، مالک، ‎۱۳۴۷-;طاهری، رضا، ‎۱۳۴۹-,طاهری، سیدرضا، ...
موضوع: اسلام و آموزش و پرورش;تمدن اسلامی
نشر: کتاب مرجع تهران ۱۳۸۸
شماره راهنمای کنگره: BP‎ ۲۳۰/۱۸‎ /ب‎۱۸‎ ت‎۷
تجارت در جهان اسلام
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  میرجلیلی، سیدحسین، ‎۱۳۴۳-;حسینی، مالک، ‎۱۳۴۷-,میرجلیلی، حسین,نویسندگان حسین میرجلیلی...[و دیگران]...
موضوع: معاملات (فقه);حقوق تجارت (فقه)‬
نشر: کتاب مرجع تهران ۱۳۸۹
شماره راهنمای کنگره: BP‎ ۱۹۰/۱‎ /ت‎۳
مقالات زریاب: سی و دو جستار در موضوعات گوناگون به ضمیمه زندگینامه خودنوشت
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  زریاب خویی، عباس، ۱۲۹۷-‎۱۳۷۳.;حسینی، مالک، ‎۱۳۴۷-;طاهری، رضا، ‎۱۳۴۹-,زریاب، عباس، ۱۲۹۷-‎۱۳۷۳.;طاهری،...
موضوع: اسلام;مقاله های فارسی
نشر: کتاب مرجع تهران ۱۳۸۹
شماره راهنمای کنگره: BP‎ ۱۰/۵‎ /ز‎۴‎ م‎۷
چهل در فرهنگ و تمدن اسلامی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  موسی پور بشلی، ابراهیم، ۱۳۵۵-;حسینی، مالک، ‎۱۳۴۷-,بشلی، ابراهیم، ۱۳۵۵-;موسی‌پور، ابراهیم، ۱۳۵۵-,نوشت...
موضوع: چهل (عدد)
نشر: کتاب مرجع تهران ۱۳۸۹
شماره راهنمای کنگره: BP‎ ۷۱/۴‎ /چ‎۹
درباره تجربه دینی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  پیترسون، مایکل ال.‬،‏‫ ۱۹۵۰- م.‏؛‬ Peterson, Michael L;ترسای آویلائی قدیسه، ۱۵۱۵-‎۱۵۸۲ م، Teresa of ...
موضوع: دین - فلسفه
نشر: هرمس تهران ۱۳۸۹
شماره راهنمای کنگره: BL‎ ۵۱‎ /‎د‎۳۷‎ ‎ ‎ ‎
درباره دین
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  استامپ، الیونور، ‎۱۹۴۷- م.، Stump, Eleonore;حسینی، مالک، ‎۱۳۴۷-,النور استامپ ...[و دیگران]؛ ترجم...
موضوع: دین - فلسفه;مسیحیت - فلسفه
نشر: هرمس تهران ۱۳۸۳
شماره راهنمای کنگره: BL‎ ۵۱‎ /‎د‎۴‎ ‎ ‎ ‎
درباره اخلاق و دین
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  حسینی، مالک، ‎۱۳۴۷-;عباسی، بابک، ۱۳۴۸-,تدوین و ترجمه مالک حسینی، بابک عباسی...
موضوع: ویتگنشتاین، لودیگ، ۱۸۸۹
نشر: کتاب هرمس تهران ۱۳۸۸
شماره راهنمای کنگره: B‎ ۳۳۷۶‎ /و‎۹۴‎ ح‎۴۷
حکمت: چند رویکرد به یک مفهوم
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  حسینی، مالک، ‎۱۳۴۷-,ترجمه و تالیف مالک حسینی
موضوع: فرزانگی
نشر: کتاب هرمس تهران ۱۳۸۸
شماره راهنمای کنگره: BD‎ ۱۸۱‎ /‎ح‎۵‎ ح‎۸‎ ‎
گفتنی ها - ناگفتنی ها: سه مقاله درباره فلسفه ویتگنشتاین
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  فوسنکول، ویلهلم، ‎۱۹۴۵- م، Vossenkuhl, Wilhelm;حسینی، مالک، ‎۱۳۴۷-,نوشته ویلهم فسنکول؛ ترجمه مال...
موضوع: فلسفه آلمانی
نشر: شهر کتاب، هرمس تهران ۱۳۸۵
شماره راهنمای کنگره: B‎ ۳۳۷۶‎ /و‎۹۳‎ ف‎۹
کتاب آبی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  ویتگنشتاین، لودویگ، ۱۸۸۹-‎۱۹۵۱م.، Wittgenstein, Ludwig;حسینی، مالک، ‎۱۳۴۷-,وی‍ت‍گ‍ن‍ش‍ت‍ای‍ن‌، ل‍وت‍...
موضوع: فلسفه آلمانی
نشر: شهر کتاب، هرمس تهران ۱۳۸۵
شماره راهنمای کنگره: B‎ ۳۳۷۶‎ /و‎۹۴‎ ک‎۲
حزب در ایران
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  قدسی زاد، پروین، ‎۱۳۴۱-;حسینی، مالک، ‎۱۳۴۷-,نوشته پروین قدسی زاد...[ و دیگران]...
موضوع: حزب های سیاسی
نشر: کتاب مرجع تهران ۱۳۸۹
شماره راهنمای کنگره: DSR‎ ۱۵۰۴/۵‎ /الف‎۹‎ ح‎۴۲
تهران: جغرافیا، تاریخ، فرهنگ
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  مومنی، مصطفی، ۱۳۱۹-۱۳۸۶. ، Momeni, Mostafa;طاهری، رضا، ‎۱۳۴۹-;حسینی، مالک، ‎۱۳۴۷-,مومنی ازندریایی، م...
موضوع: تهران(ایالت)
نشر: کتاب مرجع تهران ۱۳۸۹
شماره راهنمای کنگره: DSR‎ ۲۰۷۹‎ /هـ‎۸۶‎ ت‎۹
نهضت ترجمه
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  هاشمی،سیداحمد;حسینی، مالک، ‎۱۳۴۷-,نوشته احمد هاشمی...[و دیگران]...
موضوع: ترجمه;مترجمان;محدثان شیعه
نشر: کتاب مرجع تهران ۱۳۸۹
شماره راهنمای کنگره: P‎ ۳۰۶/۸‎ /ک‎۵‎ ن‎۹
برگه ها
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  ویتگنشتاین، لودویگ، ۱۸۸۹-‎۱۹۵۱م.، Wittgenstein, Ludwig;حسینی، مالک، ‎۱۳۴۷-,وی‍ت‍گ‍ن‍ش‍ت‍ای‍ن‌، ل‍وت‍...
موضوع: فلسفه
نشر: هرمس تهران ۱۳۸۴
شماره راهنمای کنگره: B‎ ۳۳۷۶‎ /‎و‎۹‎ ب‎۴‎‎
ویتگنشتاین و حکمت
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  حسینی، مالک، ‎۱۳۴۷-,[گردآوری و ترجمه] مالک حسینی
موضوع: فیلسوفان آلمانی;فرزانگی
نشر: کتاب هرمس تهران ۱۳۸۸
شماره راهنمای کنگره: B‎ ۳۳۷۶‎ /و‎۹۴‎ ح‎۵
در باب یقین
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  ویتگنشتاین، لودویگ، ۱۸۸۹-‎۱۹۵۱م.، Wittgenstein, Ludwig;حسینی، مالک، ‎۱۳۴۷-,وی‍ت‍گ‍ن‍ش‍ت‍ای‍ن‌، ل‍وت‍...
موضوع: یقین
نشر: شهر کتاب، هرمس تهران ۱۳۸۷
شماره راهنمای کنگره: B‎ ۳۱۹۹‎ /و‎۹۳‎ د‎۴
دوستی: چند رویکرد به یک مفهوم
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  حسینی، مالک، ‎۱۳۴۷-,تدوین و ترجمه مالک حسینی
موضوع: دوستی
نشر: هرمس تهران ۱۳۹۱
شماره راهنمای کنگره: BJ‎ ۱۵۳۳‎ /د‎۹‎ ح‎۵
در باب یقین
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  ویتگنشتاین، لودویگ، ۱۸۸۹-‎۱۹۵۱م.، Wittgenstein, Ludwig;حسینی، مالک، ‎۱۳۴۷-,وی‍ت‍گ‍ن‍ش‍ت‍ای‍ن‌، ل‍وت‍...
موضوع: یقین
نشر: هرمس تهران ‏‫ ۱۳۹۲
شماره راهنمای کنگره: B‎ ۳۳۷۶‎ /‎و‎۹۳‎ د‎۴۲‎‎
خوشنویسی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  روزبهانی، محمد، ۱۳۲۵-;کاوسی، ولی الله;حسینی، مالک، ‎۱۳۴۷-;ایران,نوشته ولی ا... کاوسی...[و دیگران]؛ د...
موضوع: خوشنویسی اسلامی
نشر: کتاب مرجع تهران ‏‫۱۳۹۳
شماره راهنمای کنگره: ۹خ ۲آ/ ۳۶۳۶/۵ NK
قبلی 1 2 بعدی
; ;

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء