نتایج جستجو

مرتب سازی براساس تعداد نتایج جستجو: 10  
اصول و مبانی تکنیک پالس
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  معتمدی، سیداحمد، ۱۳۳۲-;نشاطی، محمدحسن، ‎۱۳۳۸-,معتمدی، احمد، ۱۳۳۲-,احمد معتمدی، محمدحسن نشاطی...
موضوع: تپ الکترونیکی
نشر: نص تهران ۱۳۸۷
شماره راهنمای کنگره: TK‎ ۷۸۶۸‎‎ /ت‎۲‎ م‎۶
الکترونیک ‎۲: بررسی و طراحی مدارهای الکترونیکی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  نشاطی، محمدحسن، ‎۱۳۳۸-,مولف محمدحسن نشاطی
موضوع: مدارهای الکترونیکی - طراحی;مدارهای الکترونیکی
نشر: نص تهران ۱۳۸۸-
شماره راهنمای کنگره: TK‎ ۷۸۶۷‎ /ن‎۵‎ الف‎۷۲
الکترونیک ‎۳: بررسی و طراحی مدارهای الکترونیکی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  نشاطی، محمدحسن، ‎۱۳۳۸-,مولف محمدحسن نشاطی
موضوع: مدارهای الکترونیکی - طراحی;مدارهای الکترونیکی
نشر: نص تهران ۱۳۸۷
شماره راهنمای کنگره: TK‎ ۷۸۶۷‎ /ن‎۵‎ الف‎۷۳
تحلیل و طراحی مدارهای مخابراتی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  نشاطی، محمدحسن، ‎۱۳۳۸-,محمدحسن نشاطی
موضوع: مدارهای الکترونیکی - طراحی
نشر: نص تهران ۱۳۹۱
شماره راهنمای کنگره: TK‎ ۷۸۶۷‎ /‎ن‎۵‎ ت‎۳‎‎
الکترونیک ‎۱: بررسی و طراحی مدارهای الکترونیکی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  نشاطی، محمدحسن، ‎۱۳۳۸-,محمدحسن نشاطی
موضوع: مدارهای الکترونیکی - طراحی;مدارهای الکترونیکی
نشر: نص تهران ۱۳۹۰
شماره راهنمای کنگره: TK‎ ۷۸۶۷‎ /‎ن‎۵‎ الف‎۷‎
راهنمای حل تکنیک پالس معتمدی: ویژه دانشجویان کارشناسی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  ربیعی، شهره، ۱۳۶۰-;معتمدی، سیداحمد، ۱۳۳۲-;نشاطی، محمدحسن، ‎۱۳۳۸-,معتمدی، احمد، ۱۳۳۲-,مولف شهره ربیعی...
موضوع: تپ الکترونیکی
نشر: گسترش علوم پایه تهران ۱۳۸۷
شماره راهنمای کنگره: TK‎ ۷۸۶۸‎ /‎ت‎۲‎ م‎۶۲۴‎ ‎
میدان ها و امواج الکترومغناطیس
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  نشاطی، محمدحسن، ‎۱۳۳۸-,محمدحسن نشاطی
موضوع: میدان های الکترومغناطیس;امواج الکترومغناطیسی
نشر: نیاز دانش تهران ۱۳۹۴
شماره راهنمای کنگره: QC‎ ۶۶۵‎ /م‎۹‎ ن‎۵‎ ‎
مبانی طراحی مدارهای الکترونیکی: الکترونیک ‎۲
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  نشاطی، محمدحسن، ‎۱۳۳۸-,مولف محمدحسن نشاطی؛ آماده سازی تشریح مسائل و CD همراه کتاب حمیدرضا مصطفی زاده...
موضوع: مدارهای الکترونیکی - طراحی;مدارهای الکترونیکی
نشر: نیاز دانش تهران ۱۳۹۴
شماره راهنمای کنگره: TK‎ ۷۸۶۷‎ /‎ن‎۵‎ م‎۲۴‎ ‎
مبانی طراحی مدارهای الکترونیکی مدارهای مخابراتی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  نشاطی، محمدحسن، ‎۱۳۳۸-,محمدحسن نشاطی
موضوع: مدارهای الکترونیکی - طراحی;مدارهای الکترونیکی
نشر: نیاز دانش تهران ۱۳۹۶
شماره راهنمای کنگره: TK‎ ۷۸۶۷‎ /‎ن‎۵‎ م‎۲۲‎‎
مبانی طراحی مدارهای الکترونیکی: الکترونیک ۳
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  نشاطی، محمدحسن، ‎۱۳۳۸-,محمدحسن نشاطی
موضوع: مدارهای الکترونیکی - طراحی;مدارهای الکترونیکی
نشر: نیاز دانش تهران ۱۳۹۵
شماره راهنمای کنگره: TK‎ ۷۸۶۷‎ /‎ن‎۵‎ م‎۲۳۲‎‎
; ;

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء