خطا
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
نتایج جستجو

مرتب سازی براساس تعداد نتایج جستجو: 17  
آتش نیایش
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  اورنگ، مراد، ۱۲۸۳-‎۱۳۶۱.,ترجمه اورنگ
موضوع: آتش
نشر: [بی‌نا] تهران 1350
شماره راهنمای کنگره: BL‎ ۴۵۳‎ /الف‎۸‎ آ‎۲
یکتاپرستی در ایران باستان
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  اورنگ، مراد، ۱۲۸۳-‎۱۳۶۱.,نگارش م. اورنگ
موضوع: ایران;زردشتی;یکتاپرستی
نشر: [بی‌نا] تهران 1337
شماره راهنمای کنگره: BL‎ ۱۰۵۰‎ /الف‎۸‎ ی‎۸ ۱۳۳۷
صد در (‎۱۰۰ در) برگزیده از نوشته های زند و پازند"ترجمه از پهلوی بپارسی" با بررسی ها و یادداشتها اورنگ
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  اوستا. برگزیده. فارسی;اورنگ، مراد، ۱۲۸۳-‎۱۳۶۱.,
موضوع: اوستا;زردشتیان;اخلاق زردشتی
نشر: الف. شاهرخ تهران 1337
شماره راهنمای کنگره: BL‎ ۱۵۱۵‎ /الف‎۸۴
امشاسپندان
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  اورنگ، مراد، ۱۲۸۳-‎۱۳۶۱.,نوشته م. اورنگ
موضوع: بابل (بین النهرین);فرشتگان (زردشتی)
نشر:
شماره راهنمای کنگره: BL‎ ۱۵۶۰‎ /الف‎۸‎ الف‎۸
سوشیانت، داستان هوشیدر و هوشیدرماه و سوشیانت
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  اورنگ، مراد، ۱۲۸۳-‎۱۳۶۱.,نوشته م. اورنگ
موضوع: بابل (بین النهرین)
نشر:
شماره راهنمای کنگره: BL‎ ۱۵۶۰‎ /س‎۹‎ الف‎۸
جشن های ایران باستان
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  اورنگ، مراد، ۱۲۸۳-‎۱۳۶۱.,نگارش: م. اورنگ
موضوع: زردشتی;جشنها
نشر: راستی تهران 1335
شماره راهنمای کنگره: BL‎ ۱۵۹۰‎ /ج‎۵‎ الف‎۸
واژه نامه بسامدی رساله رگشناسی ابن سینا
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  اورنگ، مراد، ۱۲۸۳-‎۱۳۶۱.,فراهم آورده مراد اورنگ؛ زیرنظر فریدون بدره ای...
موضوع: ابن سینا، حسین بن عبدالله، ۳۷۰-‎۴۲۸ق.
نشر: فرهنگستان زبان ایران تهران 1355
شماره راهنمای کنگره: RC‎ ۷۴‎ /الف‎۲۸‎ و‎۸۷
ایرانیان از دیدگاه قرآن
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  اورنگ، مراد، ۱۲۸۳-‎۱۳۶۱.,گردآورنده م. اورنگ
موضوع: ایرانیان در قرآن
نشر: [بی‌نا] تهران 1350
شماره راهنمای کنگره: BP‎ ۱۰۴‎ /الف‎۹‎ الف‎۹
همبستگی در اوستا
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  اورنگ، مراد، ۱۲۸۳-‎۱۳۶۱.,ترجمه و گزارش واژه اوستایی " خوات و دته " . نوشته م. اورنگ...
موضوع: اوستا
نشر:
شماره راهنمای کنگره: PK‎ ۶۱۱۴‎ /الف‎۸‎ ه‎۸
ماه و ماه نیایش
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  اورنگ، مراد، ۱۲۸۳-‎۱۳۶۱.,گردآوری م. اورنگ
موضوع: اوستا;ماه
نشر:
شماره راهنمای کنگره: PK‎ ۶۱۱۵‎ /الف‎۸‎ م‎۲
بررسی یسنا
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  اورنگ، مراد، ۱۲۸۳-‎۱۳۶۱.,نوشته م. اورنگ
موضوع: اوستا. یسنا
نشر: بی‌نا تهران 1339
شماره راهنمای کنگره: PK‎ ۶۱۱۵‎ /ی‎۵‎ الف‎۸
فرهنگ اورنگ، چم برخی واژه های تازی و تازی نما بفارسی سره و جدا کردن فرهنگ و زبان فارسی از واژه های بیگانه
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  اورنگ، مراد، ۱۲۸۳-‎۱۳۶۱.,
موضوع: فارسی
نشر:
شماره راهنمای کنگره: PK‎ ۶۳۷۵‎ /الف‎۸۳
کردشناسی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  اورنگ، مراد، ۱۲۸۳-‎۱۳۶۱.,نوشته ی م. اورنگ
موضوع: راهنمای مهارتهای زندگی;کردان
نشر: بی‌نا [تهران [1346
شماره راهنمای کنگره: DSR‎ ۷۲‎ /ک‎۴‎ الف‎۸
گوهرهای نهفته، یا، "رازهائی آز آویستا"
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  اورنگ، مراد، ۱۲۸۳-‎۱۳۶۱.,نوشته م. اورنگ
موضوع: اوستا
نشر: بی‌نا [تهران [1344
شماره راهنمای کنگره: PIR‎ ۱۵۸‎ /الف‎۸۸‎ گ‎۹
زاد آخرت
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  غزالی، محمدبن محمد، ۴۵۰-‎۵۰۵ق.، Ghazzali;اورنگ، مراد، ۱۲۸۳-‎۱۳۶۱.,غزالی، ابوحامد;حجقالاسلام غزالی;ام...
موضوع: نماز;مسلمانان
نشر: [بی‌نا] تهران 1352
شماره راهنمای کنگره: BP‎ ۱۸۶‎ /غ‎۴‎ ز‎۲
گزارش گاتاها؛ سرودهای زرتشت
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  اوستا. گاتها. فارسی - اوستایی;اورنگ، مراد، ۱۲۸۳-‎۱۳۶۱.,نوشته م. اورنگ...
موضوع: اوستا. یسنا. گاهان
نشر: [بی‌نا] تهران -1341
شماره راهنمای کنگره: PIR‎ ۴۷۵ ۱۳۴۱
سروده های بابا طاهر همدانی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  باباطاهر، قرن ۵ق.;اورنگ، مراد، ۱۲۸۳-‎۱۳۶۱.,طاهر همدانی;باباطاهر همدانی;باباطاهر عریان,پیراسته م. اور...
موضوع: شعر فارسی;باباطاهر، قرن ‎۵ق.
نشر: بی‌نا [بی‌جا [1350
شماره راهنمای کنگره: PIR‎ ۴۶۰۰ ۱۳۵۰
; ;