نتایج جستجو

مرتب سازی براساس تعداد نتایج جستجو: 6  
بررسی قدرت اوپک در سیاست جهانی نفت
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  فرشادگهر، ناصر، ‎۱۳۳۰-,تالیف ناصر فرشادگهر
موضوع: اوپک;نفت
نشر: دانشگاه امام حسین، موسسه چاپ و انتشارات تهران ۱۳۷۴
شماره راهنمای کنگره: HD‎ ۹۵۶۰/۱‎ /الف‎۸‎ ف‎۴
نظام حقوقی رودهای بین المللی و اروندرود
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  فرشادگهر، ناصر، ‎۱۳۳۰-,ناصر فرشاد گهر
موضوع: رودهای بین المللی;شطالعرب
نشر: وزارت امور خارجه، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌ال تهران .‎۱۳۶۷
شماره راهنمای کنگره: JX‎ ۴۱۵۰‎ /‎ف‎۴۵‎ ‎ ‎ ‎
سیری در قراردادهای نفتی در ایران
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  فرشادگهر، ناصر، ‎۱۳۳۰-,ناصر فرشادگهر
موضوع: نفت - ایران - قراردادها;نفت - ایران - صنعت و تجارت - ملی شدن...
نشر: پژوهشکده امور اقتصادی تهران ۱۳۸۱
شماره راهنمای کنگره: HD‎ ۹۵۷۶‎ /‎الف‎۹‎ ف‎۴‎‎
پژوهش مشارکتی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  فرشادگهر، ناصر، ‎۱۳۳۰-;ضیائی بیگدلی، محمدتقی، ‎۱۳۲۴-,ضیایی بیگدلی، محمدتقی، ‎۱۳۲۴-;بیگدلی، محمدتقی، ...
موضوع: مشارکت اجتماعی
نشر: پژوهشکده امور اقتصادی تهران ۱۳۸۰
شماره راهنمای کنگره: H‎ ۶۱‎ /ف‎۴‎ پ‎۴
روش تحقیق و ماخذشناسی در علوم اجتماعی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  فرشادگهر، ناصر، ‎۱۳۳۰-;شهیدی، محمدحسن، ۱۳۲۶-,مولفان ناصر فرشادگهر، محمدحسن شهیدی...
موضوع: علوم اجتماعی
نشر: دانشکده امور اقتصادی تهران ۱۳۸۱
شماره راهنمای کنگره: H‎ ۶۲‎ /‎ش‎۹‎ ر‎۹‎ ‎
سیری در قراردادهای نفتی ایران
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  فرشادگهر، ناصر، ‎۱۳۳۰-,تالیف ناصر فرشادگهر
موضوع: نفت
نشر: دانشگاه علامه طباطبایی تهران ۱۳۹۳
شماره راهنمای کنگره: HD‎ ۹۵۷۶‎ /الف‎۹‎ ف‎۴ ۱۳۹۳
; ;

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء