نتایج جستجو
قبلی 1 2 بعدی
مرتب سازی براساس تعداد نتایج جستجو: 34  
روانشناسی کاربردی برای مدیران: در خانه، مدرسه و سازمان (با تاکید بر مباحث روانشناسی صنعتی بالینی)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  ساعتچی، محمود، ‎۱۳۲۰-,تالیف محمود ساعتچی
موضوع: مدیریت - جنبه های روانشناسی;روان شناسی عملی;روان شناسی صنعتی...
نشر: نشر ویرایش [تهران] ۱۳۷۴
شماره راهنمای کنگره: HD‎ ۳۸‎ /‎س‎۲‎ ر‎۹‎ ‎
اصول و فنون اجرای مصاحبه استخدامی، ارزشیابی و بالینی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  ساعتچی، محمود، ‎۱۳۲۰-,نوشته محمود ساعتچی
موضوع: مصاحبه استخدامی;شرح حال گیری پزشکی;کارمندان - ارزشیابی
نشر: امیرکبیر تهران ۱۳۷۴
شماره راهنمای کنگره: HF‎ ۵۵۴۹/۵‎ /‎م‎۶‎ س‎۲۲‎‎
اصول روانشناسی : اصول سازگاری آدمی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  مان، نورمن لسلی، ‎۱۹۰۲- م.؛ Munn, Norman Leslie;ساعتچی، محمود، ‎۱۳۲۰-,م‍ان‌، ن‍رم‍ان‌ ل‍س‍ل‍ی‌، ۱۹۰۲...
موضوع: روان شناسی
نشر: امیرکبیر تهران ۱۳۶۳،‎۱۳۵۲
شماره راهنمای کنگره: BF‎ ۱۲۸‎ /م‎۲‎ س‎۲ ۱۳۵۲
اصول و فنون اجرای مصاحبه: استخدامی، ارزشیابی، مشاوره ای
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  ساعتچی، محمود، ‎۱۳۲۰-,محمود ساعتچی
موضوع: مصاحبه استخدامی;شرح حال گیری پزشکی;کارمندان - ارزشیابی
نشر: امیرکبیر تهران ۱۳۵۶
شماره راهنمای کنگره: HF‎ ۵۵۴۹/۵‎ /‎م‎۶‎ س‎۲۴‎‎
مشاوره و رواندرمانی (نظریه ها و راهبردها)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  ساعتچی، محمود، ‎۱۳۲۰-,ترجمه و تالیف محمود ساعتچی
موضوع: روان درمانی;مشاوره;روان پزشکی
نشر: موسسه نشر ویرایش تهران ۱۳۷۴
شماره راهنمای کنگره: RC‎ ۴۸۰‎ /‎س‎۲‎ م‎۵‎ ‎
سررشته زندگی را بدست گیرید
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  دایر، وین دبلیو،۱۹۴۰-۲۰۱۵م.؛ Dyer, Wayne W;خلدی، مسعود;ساعتچی، محمود، ‎۱۳۲۰-,دایر، واین، ۱۹۴۰-۲۰۱۵م....
موضوع: ‏‫قاطعیت (روان شناسی);خودمختاری (روانشناسی)
نشر: بوعلی تهران ۱۳۶۷
شماره راهنمای کنگره: BF‎ ۵۷۵‎ /‎ق‎۲‎ د‎۲‎ ‎
اصول روانشناسی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  مان، نورمن لسلی، ‎۱۹۰۲- م.؛ Munn, Norman Leslie;ساعتچی، محمود، ‎۱۳۲۰-,م‍ان‌، ن‍رم‍ان‌ ل‍س‍ل‍ی‌، ۱۹۰۲...
موضوع: روان شناسی
نشر: مدرسه عالی ادبیات و زبانهای خارجی تهران ۱۳۵۰
شماره راهنمای کنگره: BF‎ ۱۲۸‎ /م‎۲‎ الف‎۶۵
مقالاتی چند در زمینه روانشناسی کار، روانشناسی اموراستخدامی، روانشناسی مدیریت، روانشناسی سازمانی و روابط انسانی در مدیریت
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  ساعتچی، محمود، ‎۱۳۲۰-,تالیف محمود ساعتچی
موضوع: روان شناسی;کار و اشتغال
نشر: کتابخانه فروردین تهران ۱۳۵۷
شماره راهنمای کنگره: BF‎ ۱۴۹‎ /س‎۲‎ م‎۷
روانشناسی کاربردی برای مدیران: در خانه، مدرسه و سازمان (با تاکید برمباحث روانشناسی صنعتی بالینی)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  ساعتچی، محمود، ‎۱۳۲۰-,تالیف محمود ساعتچی
موضوع: مدیریت;روان شناسی عملی;روان شناسی صنعتی
نشر: موسسه نشر ویرایش [تهران] ۱۳۷۶
شماره راهنمای کنگره: HD‎ ۳۸‎ /س‎۲‎ ر‎۹ ۱۳۷۶
روانشناسی در کار، سازمان و مدیریت
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  ساعتچی، محمود، ‎۱۳۲۰-,نوشته محمود ساعتچی
موضوع: روان شناسی صنعتی;مدیریت صنعتی
نشر: مرکز آموزش مدیریت دولتی تهران ۱۳۶۹
شماره راهنمای کنگره: HF‎ ۵۵۴۸/۸‎ /س‎۲‎ر‎۹
مصاحبه استخدامی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  ساعتچی، محمود، ‎۱۳۲۰-,محمود ساعتچی
موضوع: مصاحبه استخدامی
نشر: دهخدا [تهران] ۱۳۴۷
شماره راهنمای کنگره: HF‎ ۵۵۴۹‎ /س‎۲‎م‎۶
نظریه پردازان و نظریه ها در روانشناسی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  ساعتچی، محمود، ‎۱۳۲۰-,گردآوری و تالیف محمود ساعتچی
موضوع: روان شناسی;روان شناسان
نشر: سخن تهران ۱۳۷۷
شماره راهنمای کنگره: BF‎ ۸۲‎ /‎س‎۲‎ ن‎۶‎ ‎
روانشناسی کار (کاربرد روانشناسی در کار، سازمان و مدیریت)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  ساعتچی، محمود، ‎۱۳۲۰-,تالیف محمود ساعتچی
موضوع: کار و اشتغال - جنبه های روانشناسی;مدیریت - جنبه های روانشناسی;روان شناسی صنعتی...
نشر: ویرایش تهران ۱۳۸۸
شماره راهنمای کنگره: BF‎ ۴۸۱‎ /‎س‎۲‎ ر‎۹۶‎ ‎
علم و فوتبال
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  رایلی، تامس، ۱۹۴۱- ‎۲۰۰۹م، Reilly, Thomas;ویلیامز، ا. مارک، ‎۱۹۶۵- م، Williams, A. Mark;ساعتچی، مح...
موضوع: فوتبال;ورزش علمی
نشر: کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران تهران ۱۳۸۴
شماره راهنمای کنگره: GV‎ ۹۴۳‎ /‎ر‎۲‎ ع‎۸۴‎ ‎
نظریه های مشاوره و روان درمانی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  ساعتچی، محمود، ‎۱۳۲۰-,ترجمه، تلخیص و تالیف محمود ساعتچی...
موضوع: روان درمانی;مشاوره;روان پزشکی
نشر: نشر ویرایش تهران ۱۳۷۹
شماره راهنمای کنگره: RC‎ ۴۸۰‎ /س‎۲‎ ن‎۶
روانشناسی بهره وری: نگرشی نظامدار، هدفمند و بومی نسبت به روانشناسی صنعتی - سازمانی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  ساعتچی، محمود، ‎۱۳۲۰-,تالیف محمود ساعتچی
موضوع: بهره وری;بهره وری صنعتی
نشر: موسسه نشر ویرایش تهران ۱۳۸۰
شماره راهنمای کنگره: HD‎ ۵۶‎ /‎س‎۲‎ ر‎۹۴‎‎
آزمونهای روانشناختی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  ساعتچی، محمود، ‎۱۳۲۰-;کامکاری، کامبیز، ‎۱۳۴۷-;عسگریان، مهناز، ‎۱۳۵۴ -;اسدی، پروا، ‎۱۳۶۲-;معاشرتی، ام...
موضوع: روان شناسی;روان شناسی - آزمون ها
نشر: ویرایش تهران ۱۳۸۹
شماره راهنمای کنگره: BF‎ ۱۷۶‎ /‎س‎۱۷‎ آ‎۴‎ ‎
دانستنی های روانشناسی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  ساعتچی، محمود، ‎۱۳۲۰-,محمود ساعتچی
موضوع: روان شناسی
نشر: علم تهران ۱۳۸۷
شماره راهنمای کنگره: BF‎ ۱۲۸‎ /س‎۲‎ د‎۲
بهداشت روانی در محیط کار (با تاکید بر فشار روانی و فرسودگی شغلی)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  ساعتچی، محمود، ‎۱۳۲۰-,تالیف محمود ساعتچی
موضوع: فشار روانی کار;مدیران
نشر: ویرایش تهران ۱۳۸۷
شماره راهنمای کنگره: HF‎ ۵۵۴۸/۸۵‎ /س‎۲‎ ب‎۹
چگونه مصاحبه کنیم؟ چگونه مصاحبه شویم؟
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  ساعتچی، محمود، ‎۱۳۲۰-,تالیف محمود ساعتچی
موضوع: مصاحبه استخدامی;کارمندان
نشر: ویرایش تهران ۱۳۸۷
شماره راهنمای کنگره: HF‎ ۵۵۴۹/۵‎ /م‎۶‎ س‎۲
قبلی 1 2 بعدی
; ;

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء