خطا
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
نتایج جستجو
قبلی 1 2 بعدی
مرتب سازی براساس تعداد نتایج جستجو: 39  
مردان بدون زنان (مجموعه سیزده قصه و یک نمایشنامه)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  همینگوی، ارنست، ۱۸۹۹-‎۱۹۶۱م.؛ Hemingway, Ernest;امرائی، اسدالله، ‎۱۳۳۹-,امرایی، اسدالله، ‎۱۳۳۹-,ارنس...
موضوع: داستان های آمریکایی - قرن ‎۲۰م.
نشر: فردوس؛ مجید: نشر آهنگ تهران 1370
شماره راهنمای کنگره: PS‎ ۳۵۴۳‎ /هـ‎۸‎ م‎۴۲‎ ‎
در زمان ما
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  همینگوی، ارنست، ۱۸۹۹-‎۱۹۶۱م.؛ Hemingway, Ernest;بازیل، شاهین,ارنست همینگوی؛ ترجمه شاهین بازیل...
موضوع:
نشر: نشر آهنگ [تهران] 1369
شماره راهنمای کنگره: PS‎ ۳۵۱۵‎ /م‎۹‎ د‎۵
پیرمرد و دریا
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  همینگوی، ارنست، ۱۸۹۹-‎۱۹۶۱م.؛ Hemingway, Ernest;دریابندری، نجف، ‎۱۳۰۸-,نوشته ارنست همینگوی؛ ترجمه نج...
موضوع: همینگوی، ارنست، ۱۸۹۹
نشر: خوارزمی تهران 1372
شماره راهنمای کنگره: PS‎ ۳۵۱۵‎ /ه‎۸‎ پ‎۹ ۱۳۷۲
پروانه و تانک: چهار داستان از جنگ داخلی اسپانیا
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  همینگوی، ارنست، ۱۸۹۹-‎۱۹۶۱م.؛ Hemingway, Ernest;قیصریه، رضا، ‎۱۳۱۹-,ارنست همینگوی؛ ترجمه رضا قیصریه...
موضوع: اسپانیا
نشر: فاریاب تهران 1364
شماره راهنمای کنگره: PS‎ ۳۵۱۵‎ /ه‎۸‎ پ‎۴
پیرمرد و دریا
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  همینگوی، ارنست، ۱۸۹۹-‎۱۹۶۱م.؛ Hemingway, Ernest;دریابندری، نجف، ‎۱۳۰۸-,ارنست همینگوی؛ ترجمه نجف دریا...
موضوع: همینگوی، ارنست، ۱۸۹۹
نشر: خوارزمی تهران 1363
شماره راهنمای کنگره: PS‎ ۳۵۱۵‎ /ه‎۸‎ پ‎۹۲
تپه های سبز آفریقا
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  همینگوی، ارنست، ۱۸۹۹-‎۱۹۶۱م.؛ Hemingway, Ernest;قیصریه، رضا، ‎۱۳۱۹-,ارنست همینگوی؛ ترجمه رضا قیصریه...
موضوع:
نشر: نشر اول تهران 1364
شماره راهنمای کنگره: PS‎ ۳۵۱۵‎ /ه‎۸‎ ت‎۲
خورشید همچنان میدرخشد
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  همینگوی، ارنست، ۱۸۹۹-‎۱۹۶۱م.؛ Hemingway, Ernest;حنیفه وند مقدم، همایون,حنیفه‌وند، همایون;مقدم، همایو...
موضوع:
نشر: نشر سرنا تهران 1363
شماره راهنمای کنگره: PS‎ ۳۵۱۵‎ /ه‎۸‎ خ‎۹
وداع بااسلحه
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  همینگوی، ارنست، ۱۸۹۹-‎۱۹۶۱م.؛ Hemingway, Ernest;دریابندری، نجف، ‎۱۳۰۸-,ارنست همینگوی؛ ترجمه نجف دریا...
موضوع:
نشر: نیلوفر تهران 1362
شماره راهنمای کنگره: PS‎ ۳۵۱۵‎ /ه‎۸‎ و‎۴۱ ۱۳۶۲
از پانیفتاده و ده داستان دیگر
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  همینگوی، ارنست، ۱۸۹۹-‎۱۹۶۱م.؛ Hemingway, Ernest;طاهباز، سیروس، ۱۳۱۷-‎۱۳۷۷.,مهربان، کورش,ارنست همینگو...
موضوع:
نشر: مروارید تهران 1342
شماره راهنمای کنگره: PS‎ ۳۵۱۵‎ /ه‎۸‎ الف‎۴
به راه خرابات در چوب تاک
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  همینگوی، ارنست، ۱۸۹۹-‎۱۹۶۱م.؛ Hemingway, Ernest;داریوش، پرویز، ۱۳۰۱-‎۱۳۰۸.,ارنست همینگوی؛ ترجمه پروی...
موضوع:
نشر: کانون دنیا و هنر تهران 1332
شماره راهنمای کنگره: PS‎ ۳۵۱۵‎ /ه‎۸‎ ب‎۹
پیرمرد و دریا
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  همینگوی، ارنست، ۱۸۹۹-‎۱۹۶۱م.؛ Hemingway, Ernest;عظیما، نازی، ‎۱۳۲۶-,[نوشته] ارنست همینگوی و نقدی از ...
موضوع:
نشر: امیرکبیر تهران 1357-1354
شماره راهنمای کنگره: PS‎ ۳۵۱۵‎ /ه‎۸‎ پ‎۹
پیرمرد و دریا
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  همینگوی، ارنست، ۱۸۹۹-‎۱۹۶۱م.؛ Hemingway, Ernest;یحیوی، م. خ.,ارنست همینگوی؛ ترجمه م.ح. یحیوی...
موضوع:
نشر: معرفت تهران 1343
شماره راهنمای کنگره: PS‎ ۳۵۱۵‎ /ه‎۸‎ پ‎۹۱
تپه های سبز آفریقا
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  همینگوی، ارنست، ۱۸۹۹-‎۱۹۶۱م.؛ Hemingway, Ernest;تاجبخش، غلامعلی، ‎۱۳۱۳-,اثر ارنست همینگوی؛ ترجمه غ. ...
موضوع:
نشر: بنگاه مطبوعاتی افلاطون تهران 1334
شماره راهنمای کنگره: PS‎ ۳۵۱۵‎ /ه‎۸‎ ت‎۲۲
جزیره ای در طوفان
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  همینگوی، ارنست، ۱۸۹۹-‎۱۹۶۱م.؛ Hemingway, Ernest;خدایار، ناصر، ۱۳۰۳-۱۳۸۴.,خدایار، امیرناصر,ارنست همین...
موضوع:
نشر: دنیای کتاب تهران 1350
شماره راهنمای کنگره: PS‎ ۳۵۱۵‎ /ه‎۸‎ ج‎۴
جشن بیکران
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  همینگوی، ارنست، ۱۸۹۹-‎۱۹۶۱م.؛ Hemingway, Ernest;خدایار، ناصر، ۱۳۰۳-۱۳۸۴.;غبرایی، فرهاد، ۱۳۲۸-‎۱۳۷۳.,...
موضوع: همینگوی، ارنست، ۱۸۹۹;نویسندگان آمریکایی;پاریس
نشر: ف. غبرائی [بی‌جا] 1369
شماره راهنمای کنگره: PS‎ ۳۵۱۵‎ /ه‎۸‎ ج‎۵
داشتن یا نداشتن
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  همینگوی، ارنست، ۱۸۹۹-‎۱۹۶۱م.؛ Hemingway, Ernest;داریوش، پرویز، ۱۳۰۱-‎۱۳۰۸.,ارنست همینگوی؛ ترجمه پروی...
موضوع: همینگوی، ارنست، ۱۸۹۹;نویسندگان آمریکایی;پاریس
نشر: امیرکبیر تهران 1356
شماره راهنمای کنگره: PS‎ ۳۵۱۵‎ /ه‎۸‎ د‎۲
زنگها برای که به صدا در می آیند
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  همینگوی، ارنست، ۱۸۹۹-‎۱۹۶۱م.؛ Hemingway, Ernest;نامور، رحیم,نامور، ر.,ارنست همینگوی؛ ترجمه ر. نامور...
موضوع:
نشر: بی‌نا بیتا
شماره راهنمای کنگره: PS‎ ۳۵۱۵‎ /ه‎۸‎ ز‎۹۱
زنگها برای که به صدا در می آیند
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  همینگوی، ارنست، ۱۸۹۹-‎۱۹۶۱م.؛ Hemingway, Ernest;سلیمی، علی,ارنست همینگوی، ترجمه علی سلیمی...
موضوع:
نشر: پیروز تهران 1362
شماره راهنمای کنگره: PS‎ ۳۵۱۵‎ /ه‎۸‎ ز‎۹۳
مرد پیر و دریا
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  همینگوی، ارنست، ۱۸۹۹-‎۱۹۶۱م.؛ Hemingway, Ernest;یحیوی، م. خ.,شاهکار همینگوی؛ ترجمه م. خ. یحیوی....
موضوع: داستانهای کوتاه آمریکایی
نشر: معرفت تهران 1331
شماره راهنمای کنگره: PS‎ ۳۵۱۵‎ /ه‎۸‎ م‎۴
پیرمرد و دریا
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  همینگوی، ارنست، ۱۸۹۹-‎۱۹۶۱م.؛ Hemingway, Ernest;سعیدی، ,شاهکار همینگوی؛ ترجمه سعیدی...
موضوع:
نشر: شهریار تهران بیتا
شماره راهنمای کنگره: PS‎ ۳۵۱۵‎ /ه‎۸‎ م‎۴۱
قبلی 1 2 بعدی
; ;