نتایج جستجو

مرتب سازی براساس تعداد نتایج جستجو: 8  
تئوری و سیاستهای اقتصاد کلان
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  برانسون، ویلیام، .Branson, William H;شاکری سیاوشانی، عباس، ‏‫۱۳۳۳‏-‏ ,سیاوشانی، عباس، ‏‫۱۳۳۳‏-‏ ;شاک...
موضوع: اقتصاد کلان
نشر: نشر نی تهران ۱۳۷۲
شماره راهنمای کنگره: HB‎ ۱۷۲/۵‎ /‎ب‎۴‎ ت‎۹‎
تئوری اقتصاد خرد
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  لایارد، ریچارد، .Layard, P. Richard G;والترز، آلن آرتور، ‎۱۹۲۶ - م.، Walters, Alan Arthur;شاکری ...
موضوع: اقتصاد خرد
نشر: نشر نی تهران ۱۳۷۷
شماره راهنمای کنگره: HB‎ ۱۷۲‎ /ل‎۲‎ ت‎۹
تئوری و سیاستهای اقتصاد کلان
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  برانسون، ویلیام، .Branson, William H;شاکری سیاوشانی، عباس، ‏‫۱۳۳۳‏-‏ ,سیاوشانی، عباس، ‏‫۱۳۳۳‏-‏ ;شاک...
موضوع: اقتصاد کلان
نشر: نشر نی تهران ۱۳۷۶
شماره راهنمای کنگره: HB‎‎ ۱۷۲/۵‎ /ب‎۴‎ ت‎۹۲‎ ‎
اقتصاد خرد ‎۲: نظریه ها و کاربردها
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  شاکری سیاوشانی، عباس، ‏‫۱۳۳۳‏-‏ ,سیاوشانی، عباس، ‏‫۱۳۳۳‏-‏ ;شاکری، عباس، ‏‫۱۳۳۳‏-‏,عباس شاکری...
موضوع: اقتصاد خرد
نشر: نی تهران ۱۳۸۶
شماره راهنمای کنگره: HB‎ ۱۸۰‎ /‎ف‎۲‎ ش‎۲‎
مسائل اقتصاد کلان
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  شاکری سیاوشانی، عباس، ‏‫۱۳۳۳‏-‏ ,سیاوشانی، عباس، ‏‫۱۳۳۳‏-‏ ;شاکری، عباس، ‏‫۱۳۳۳‏-‏,عباس شاکری...
موضوع: اقتصاد کلان
نشر: رافع تهران ۱۳۹۰
شماره راهنمای کنگره: HB‎ ۱۸۰‎ /‎ش‎۱۷۳‎ م‎۵‎ ‎
نظریه ها و سیاست های اقتصاد کلان
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  شاکری سیاوشانی، عباس، ‏‫۱۳۳۳‏-‏ ,سیاوشانی، عباس، ‏‫۱۳۳۳‏-‏ ;شاکری، عباس، ‏‫۱۳۳۳‏-‏,عباس شاکری...
موضوع: اقتصاد کلان
نشر: پارس نویسا تهران ۱۳۸۷
شماره راهنمای کنگره: HB‎ ۱۸۰‎ /‎ش‎۱۷۳‎ ن‎۶‎ ‎
اصول بهینه یابی پویا
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  چیانگ، آلفا، ‎۱۹۲۷ - م.، .Chiang, Alpha C;اهرابی، فریدون، ‎۱۳۳۰- ;شاکری سیاوشانی، عباس، ‏‫۱۳۳۳‏...
موضوع: بهینه سازی ریاضی;اقتصاد ریاضی
نشر: نشر نی ت‍ه‍ران‌ ۱۳۷۷
شماره راهنمای کنگره: HB ۱۴۳/۷‭ /چ‌۹ ‮ال‍ف‌‬۶
مقدمه ای بر اقتصاد ایران
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  شاکری سیاوشانی، عباس، ‏‫۱۳۳۳‏-‏ ,سیاوشانی، عباس، ‏‫۱۳۳۳‏-‏ ;شاکری، عباس، ‏‫۱۳۳۳‏-‏,مولف عباس شاکری...
موضوع: اقتصاد
نشر: رافع تهران ۱۳۹۵
شماره راهنمای کنگره: HC‎ ۴۷۵‎ /‎ش‎۲‎ م‎۷‎‎
; ;

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء