نتایج جستجو
قبلی 1 2 3 4 بعدی
مرتب سازی براساس تعداد نتایج جستجو: 62  
تشریح مسائل مقاومت مصالح
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  بیر، فردیناند پیر، ۱۹۱۵-‎۲۰۰۳م.؛ Beer, Ferdinand Pierre;جانستون، الوود راسل، ‎۱۹۲۵-۲۰۱۰م.؛ Johnston,...
موضوع: مقاومت مصالح
نشر: آفتاب؛ آشینا تهران ۱۳۷۳
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۴۰۵‎ /‎ب‎۹‎ م‎۷۷‎ ‎
راهنمای مسائل استاتیک
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  بیر، فردیناند پیر، ۱۹۱۵-‎۲۰۰۳م.؛ Beer, Ferdinand Pierre;جانستون، الوود راسل، ‎۱۹۲۵-۲۰۱۰م.؛ Johnston,...
موضوع: استاتیک
نشر: اشراقی تهران ۱۳۷۴
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۳۵۱‎ /‎ب‎۹‎ ر‎۲‎ ‎
مقاومت مصالح
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  بیر، فردیناند پیر، ۱۹۱۵-‎۲۰۰۳م.؛ Beer, Ferdinand Pierre;جانستون، الوود راسل، ‎۱۹۲۵-۲۰۱۰م.؛ Johnston,...
موضوع: مقاومت مصالح
نشر: دانشگاه صنعتی شریف تهران ۱۳۷۴
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۴۰۵‎ /‎ب‎۹۴‎ م‎۷۱۵‎ ‎
استاتیک
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  بیر، فردیناند پیر، ۱۹۱۵-‎۲۰۰۳م.؛ Beer, Ferdinand Pierre;جانستون، الوود راسل، ‎۱۹۲۵-۲۰۱۰م.؛ Johnston,...
موضوع: مکانیک عملی;استاتیک
نشر: پرهام تهران ۱۳۷۴
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۳۵۰‎ /ب‎۹‎ الف‎۵
مکانیک برداری برای مهندسان
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  بیر، فردیناند پیر، ۱۹۱۵-‎۲۰۰۳م.؛ Beer, Ferdinand Pierre;جانستون، الوود راسل، ‎۱۹۲۵-۲۰۱۰م.؛ Johnston,...
موضوع: مکانیک عملی;بردارها;استاتیک;دینامیک
نشر: نشر علوم دانشگاهی تهران ۱۳۷۲-
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۳۵۰‎ /‎ب‎۹‎ د‎۹۱‎‎
مکانیک برداری برای مهندسان [راهنما]
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  بیر، فردیناند پیر، ۱۹۱۵-‎۲۰۰۳م.؛ Beer, Ferdinand Pierre;جانستون، الوود راسل، ‎۱۹۲۵-۲۰۱۰م.؛ Johnston,...
موضوع: مکانیک عملی;بردارها
نشر: نشر علوم دانشگاهی تهران ۱۳۷۴
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۳۵۰‎ /‎ب‎۹‎ د‎۹۲۶‎‎
دوره مکانیک
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  بیر، فردیناند پیر، ۱۹۱۵-‎۲۰۰۳م.؛ Beer, Ferdinand Pierre;جانستون، الوود راسل، ‎۱۹۲۵-۲۰۱۰م.؛ Johnston,...
موضوع: مکانیک عملی;بردارها
نشر: دانشکده علم و صنعت ایران تهران ۱۳۵۸
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۳۵۰‎ /‎ب‎۹‎ د‎۹‎‎
مقاومت مصالح
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  بیر، فردیناند پیر، ۱۹۱۵-‎۲۰۰۳م.؛ Beer, Ferdinand Pierre;جانستون، الوود راسل، ‎۱۹۲۵-۲۰۱۰م.؛ Johnston,...
موضوع: مقاومت مصالح
نشر: علم و صنعت تهران ۱۳۶۸
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۴۰۵‎ /‎ب‎۹۴‎ ‎ ‎ ‎
مقاومت مصالح
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  بیر، فردیناند پیر، ۱۹۱۵-‎۲۰۰۳م.؛ Beer, Ferdinand Pierre;جانستون، الوود راسل، ‎۱۹۲۵-۲۰۱۰م.؛ Johnston,...
موضوع: مقاومت مصالح
نشر: ذوقی تبریز ۱۳۶۸
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۴۰۵‎ /‎ب‎۹‎ م‎۷۵‎ ‎
مقاومت مصالح
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  طاحونی، شاپور، ‎۱۳۳۴-;پوپوف، یگور پاول، ‎۱۹۱۳- م.؛ Popov, Egor Paul;بیر، فردیناند پیر، ۱۹۱۵-‎۲۰۰۳م.؛...
موضوع: مقاومت مصالح
نشر: سایول تهران ۱۳۶۶ ،‎۱۳۶
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۴۰۵‎ /‎ط‎۲۳‎ ‎ ‎ ‎
دوره مکانیک
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  بیر، فردیناند پیر، ۱۹۱۵-‎۲۰۰۳م.؛ Beer, Ferdinand Pierre;جانستون، الوود راسل، ‎۱۹۲۵-۲۰۱۰م.؛ Johnston,...
موضوع: مکانیک عملی;بردارها
نشر: حسینیان تهران ۱۳۷۲
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۳۵۰‎ /‎ب‎۹‎ د‎۹۴‎‎
مقاومت مصالح
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  بیر، فردیناند پیر، ۱۹۱۵-‎۲۰۰۳م.؛ Beer, Ferdinand Pierre;جانستون، الوود راسل، ‎۱۹۲۵-۲۰۱۰م.؛ Johnston,...
موضوع: مقاومت مصالح
نشر: دانشگاه علم و صنعت ایران تهران ۱۳۷۰
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۴۰۵‎ /‎ب‎۹۴‎ م‎۷۱‎ ‎
ضمائم کتاب دوره مکانیک
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  بیر، فردیناند پیر، ۱۹۱۵-‎۲۰۰۳م.؛ Beer, Ferdinand Pierre;جانستون، الوود راسل، ‎۱۹۲۵-۲۰۱۰م.؛ Johnston,...
موضوع: مکانیک عملی
نشر: حسینیان [تهران] ۱۳۶۹-
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۳۵۰‎ /‎ب‎۹‎ د‎۹۶۲‎‎
راهنمای مسایل مقاومت مصالح
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  بیر، فردیناند پیر، ۱۹۱۵-‎۲۰۰۳م.؛ Beer, Ferdinand Pierre;جانستون، الوود راسل، ‎۱۹۲۵-۲۰۱۰م.؛ Johnston,...
موضوع: مقاومت مصالح
نشر: نشر علوم روز تهران ۱۳۷۶
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۴۰۵‎ /‎ب‎۹۵‎ م‎۷۴۲‎ ‎
راهنمای مقاومت مصالح
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  بیر، فردیناند پیر، ۱۹۱۵-‎۲۰۰۳م.؛ Beer, Ferdinand Pierre;جانستون، الوود راسل، ‎۱۹۲۵-۲۰۱۰م.؛ Johnston,...
موضوع: مقاومت مصالح;مقاومت مصالح - مسائل، تمرینها و غیره (عالی);مقاومت مصالح - راهنمای آموزشی (عالی)...
نشر: نشر علوم دانشگاهی تهران ۱۳۷۸
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۴۰۵‎ /‎ب‎۹‎ م‎۷۱‎‎
مقاومت مصالح
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  طاحونی، شاپور، ‎۱۳۳۴-;پوپوف، یگور پاول، ‎۱۹۱۳- م.؛ Popov, Egor Paul;بیر، فردیناند پیر، ۱۹۱۵-‎۲۰۰۳م.؛...
موضوع: مقاومت مصالح
نشر: پارس آئین تهران ۱۳۸۰
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۴۰۵‎ /‎ط‎۲۳‎ م‎۷‎‎
راهنمای تدریس و حل مسائل مقاومت مصالح فردیناند پی. بیر، ای. راسل جانسون، جان تی. دوولف (ویرایش سوم)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  آپدایک، دین پیرسون، ۱۹۳۵- م.؛ (Updike, D. P. (Dean Pierson;بیر، فردیناند پیر، ۱۹۱۵-‎۲۰۰۳م.؛ Beer, Fe...
موضوع: مقاومت مصالح
نشر: دانشگاه امام حسین (ع)، موسسه چاپ و انتشارات تهران ۱۳۸۳
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۴۰۵‎ /‎ب‎۹‎ م‎۷۲۱‎ ‎
مقاومت مصالح (ویرایش پنجم)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  بیر، فردیناند پیر، ۱۹۱۵-‎۲۰۰۳م.؛ Beer, Ferdinand Pierre;پوستی، بهرام، ۱۳۳۲-,ب‍ی‍ی‍ر، ف‍ردی‍ن‍ان‍د پ‍...
موضوع: مقاومت مصالح
نشر: متفکران تهران ۱۳۸۸
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۴۰۵‎ /ب‎۹‎ م‎۷۲۵
راهنمای مکانیک برداری برای مهندسان
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  بیر، فردیناند پیر، ۱۹۱۵-‎۲۰۰۳م.؛ Beer, Ferdinand Pierre;جانستون، الوود راسل، ‎۱۹۲۵-۲۰۱۰م.؛ Johnston,...
موضوع: مکانیک عملی;بردارها;دینامیک
نشر: نشر علوم دانشگاهی تهران ۱۳۷۸
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۳۵۰‎ /‎ب‎۹‎ د‎۹۲۷‎‎
استاتیک
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  بیر، فردیناند پیر، ۱۹۱۵-‎۲۰۰۳م.؛ Beer, Ferdinand Pierre;آیزنبرگ، الیوت آر.؛ .Eisenberg, Elliot R;جان...
موضوع: استاتیک;مکانیک عملی;بردارها
نشر: جویبار تهران ۱۳۸۷
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۳۵۱‎ /ب‎۸۷‎ الف‎۵۳
قبلی 1 2 3 4 بعدی
; ;

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء