نتایج جستجو
قبلی 1 2 3 4 بعدی
مرتب سازی براساس تعداد نتایج جستجو: 63  
دینامیک مهندسی، سیستم متریک SI
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  مریام، جیمز ال.، ۱۹۱۷-۲۰۰۰م.؛ Meriam, James Lathrop;کریگ، ال. گلن؛ Kraige, L. Glenn;حقیقی تاجور، حسن...
موضوع: دینامیک
نشر: اترک مشهد ۱۳۷۰
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۳۵۲‎ /‎م‎۴‎ د‎۹‎ ‎
دینامیک
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  مریام، جیمز ال.، ۱۹۱۷-۲۰۰۰م.؛ Meriam, James Lathrop;کریگ، ال. گلن؛ Kraige, L. Glenn;ملکان، مجید، ‎۱۳...
موضوع: دینامیک
نشر: مرکز نشر دانشگاهی تهران ۱۳۷۱
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۳۵۲‎ /‎م‎۴‎ د‎۹۳‎‎
ایستائی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  مریام، جیمز ال.، ۱۹۱۷-۲۰۰۰م.؛ Meriam, James Lathrop;بدیعی، مجید,مریام، ج‍ی‍م‍ز ل‍ی‍ث‍رپ‌، ۱۹۱۷-۲۰۰۰م...
موضوع: استاتیک;مکانیک عملی
نشر: ستاد انقلاب فرهنگی، مرکز نشر دانشگاهی [تهران] ۱۳۶۰
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۳۵۱‎ /م‎۴‎ الف‎۹
تجزیه و تحلیل مسایل ایستایی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  مریام، جیمز ال.، ۱۹۱۷-۲۰۰۰م.؛ Meriam, James Lathrop;فدایی ایام، اکبر,مریام، ج‍ی‍م‍ز ل‍ی‍ث‍رپ‌، ۱۹۱۷-...
موضوع: استاتیک;مکانیک عملی
نشر: تلاش تبریز ۱۳۷۱
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۳۵۱‎ /م‎۴‎ ت‎۳
دینامیک
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  مریام، جیمز ال.، ۱۹۱۷-۲۰۰۰م.؛ Meriam, James Lathrop;کریگ، ال. گلن؛ Kraige, L. Glenn;محجوب مقدس، سعید...
موضوع: دینامیک
نشر: دانشگاه امام حسین، موسسه چاپ و انتشارات تهران ۱۳۷۵
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۳۵۲‎ /‎م‎۴‎ د‎۹۲‎ ‎
ایستایی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  مریام، جیمز ال.، ۱۹۱۷-۲۰۰۰م.؛ Meriam, James Lathrop;بدیعی، مجید,مریام، ج‍ی‍م‍ز ل‍ی‍ث‍رپ‌، ۱۹۱۷-۲۰۰۰م...
موضوع: استاتیک;مکانیک عملی
نشر: مرکز نشر دانشگاهی تهران ۱۳۷۵ ،‎۱۳۶
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۳۵۱‎ /م‎۴‎ الف‎۹ ۱۳۶۴
ایستائی (استاتیک)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  مریام، جیمز ال.، ۱۹۱۷-۲۰۰۰م.؛ Meriam, James Lathrop;رهبری، مهرداد، ‎۱۳۳۵-,مریام، ج‍ی‍م‍ز ل‍ی‍ث‍رپ‌، ...
موضوع: استاتیک;مکانیک عملی
نشر: پرهام تهران ۱۳۷۰
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۳۵۱‎ /م‎۴‎ الف‎۹۲
متمم دینامیک مریام = Dynamics
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  محجوب مقدس، سعید، ‎۱۳۳۴-;مریام، جیمز ال.، ۱۹۱۷-۲۰۰۰م.؛ Meriam, James Lathrop,م‍ح‍ج‍وب‌، س‍ع‍ی‍د، ۱۳۳...
موضوع: دینامیک
نشر: دانشگاه امام حسین، موسسه چاپ و انتشارات تهران ۱۳۷۵
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۳۵۲‎ /م‎۴‎ د‎۹۲۷‎ ۱۳۷۵الف
پرسش و پاسخ دینامیک مریام
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  مریام، جیمز ال.، ۱۹۱۷-۲۰۰۰م.؛ Meriam, James Lathrop;نخعی، رضا، ۱۳۴۰-,مریام، ج‍ی‍م‍ز ل‍ی‍ث‍رپ‌، ۱۹۱۷-...
موضوع: دینامیک
نشر: نشر هگمتان تهران ۱۳۷۷
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۳۵۲‎ /م‎۴‎ د‎۹۲۸
پرسش و پاسخ استاتیک مریام
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  نخعی، رضا، ۱۳۴۰-;مریام، جیمز ال.، ۱۹۱۷-۲۰۰۰م.؛ Meriam, James Lathrop;برهانی، صفا، ‎۱۳۴۷-;کاظمی، مازی...
موضوع: استاتیک
نشر: نشر هگمتان تهران ۱۳۷۷
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۳۵۱‎ /م‎۴‎ الف‎۹۲۲
استاتیک
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  مریام، جیمز ال.، ۱۹۱۷-۲۰۰۰م.؛ Meriam, James Lathrop;کریگ، ال. گلن؛ Kraige, L. Glenn;حقیقی تاجور، حسن...
موضوع: استاتیک;مکانیک عملی
نشر: نشر کتاب دانشگاهی؛ مرکز خدمات فرهنگی سالکان تهران ۱۳۷۷
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۳۵۱‎ /م‎۴‎ الف‎۹۲۱
دینامیک
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  مریام، جیمز ال.، ۱۹۱۷-۲۰۰۰م.؛ Meriam, James Lathrop;کریگ، ال. گلن؛ Kraige, L. Glenn;محجوب مقدس، سعید...
موضوع: دینامیک
نشر: سپاهان اصفهان ۱۳۸۴
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۳۵۲‎ /‎م‎۴‎ د‎۹۲۳‎ ‎
مکانیک مهندسی استاتیک
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  مریام، جیمز ال.، ۱۹۱۷-۲۰۰۰م.؛ Meriam, James Lathrop;کریگ، ال. گلن؛ Kraige, L. Glenn;موتابی، هدایت، ۱...
موضوع: مکانیک عملی;استاتیک
نشر: آشینا تبریز ۱۳۸۴
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۳۵۱‎ /‎م‎۴‎ الف‎۹۵۲‎ ‎
مکانیک مهندسی: ایستایی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  مریام، جیمز ال.، ۱۹۱۷-۲۰۰۰م.؛ Meriam, James Lathrop;کریگ، ال. گلن؛ Kraige, L. Glenn;موتابی، هدایت، ۱...
موضوع: استاتیک;مکانیک عملی
نشر: نشر آشینا تهران ۱۳۷۷
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۳۵۱‎ /م‎۴‎ الف‎۹ ۱۳۷۷
دینامیک
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  مریام، جیمز ال.، ۱۹۱۷-۲۰۰۰م.؛ Meriam, James Lathrop;کریگ، ال. گلن؛ Kraige, L. Glenn;پوستی، بهرام، ۱۳...
موضوع: دینامیک
نشر: نشر علوم دانشگاهی تهران ۱۳۸۰
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۳۵۲‎ /‎م‎۴‎ د‎۹۳‎ ۱۳۸۰‎
دینامیک: مکانیک مهندسی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  مریام، جیمز ال.، ۱۹۱۷-۲۰۰۰م.؛ Meriam, James Lathrop;کریگ، ال. گلن؛ Kraige, L. Glenn;سینایی، علی,مریا...
موضوع: دینامیک
نشر: نشر نما مشهد ۱۳۷۸
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۳۵۰‎ /م‎۴‎ د‎۹‎ ‎
تشریح مسایل دینامیک مریام (ویرایش ششم)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  محمدی، علی، ‎۱۳۴۶-;مریام، جیمز ال.، ۱۹۱۷-۲۰۰۰م.؛ Meriam, James Lathrop;کریگ، ال. گلن؛ Kraige, L. Gle...
موضوع: دینامیک;دینامیک - مسائل، تمرینها و غیره
نشر: آوند اندیشه شیراز ۱۳۸۹
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۳۵۲‎ /م‎۴‎ د‎۹۲۷۲‎
دینامیک: مکانیک مهندسی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  مریام، جیمز ال.، ۱۹۱۷-۲۰۰۰م.؛ Meriam, James Lathrop;کریگ، ال. گلن؛ Kraige, L. Glenn;سینایی، علی;کاشا...
موضوع: دینامیک
نشر: نما، جهان فردا مشهد ۱۳۸۶
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۳۵۰‎ /‎م‎۴‎ د‎۹۲‎ ‎
مکانیک مهندسی: دینامیک
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  مریام، جیمز ال.، ۱۹۱۷-۲۰۰۰م.؛ Meriam, James Lathrop;کریگ، ال. گلن؛ Kraige, L. Glenn;اطیابی، اردشیر، ...
موضوع: مکانیک عملی
نشر: جویبار تهران ۱۳۸۹
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۳۵۲‎ /‎م‎۴‎ د‎۹۲۹‎ ‎
مسائل دینامیک: ویرایش ششم بر اساس SI
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  مریام، جیمز ال.، ۱۹۱۷-۲۰۰۰م.؛ Meriam, James Lathrop;کریگ، ال. گلن؛ Kraige, L. Glenn;اطیابی، اردشیر، ...
موضوع: دینامیک;دینامیک - مسائل، تمرینها و غیره
نشر: جویبار تهران ۱۳۸۹
شماره راهنمای کنگره: TA‎‎ ۳۵۲‎ /‎م‎۴‎ د‎۹۲۴‎ ‎
قبلی 1 2 3 4 بعدی
; ;

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء