خطا
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
نتایج جستجو

مرتب سازی براساس تعداد نتایج جستجو: 5  
اساس اشتقاق فارسی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  هورن، پل، ۱۸۶۳-‎۱۹۰۸م.، Horn, Paul;هوبشمان، هاینریش، ۱۸۴۸-‎۱۹۰۸م، Hubschann, Heinrich;خالقی مطلق، جل...
موضوع: فارسی
نشر: بنیاد فرهنگ ایران تهران -1356
شماره راهنمای کنگره: PIR‎ ۲۹۲۱‎ /ه‎۴۹
اساس اشتقاق فارسی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  هورن، پل، ۱۸۶۳-‎۱۹۰۸م.، Horn, Paul;هوبشمان، هاینریش، ۱۸۴۸-‎۱۹۰۸م، Hubschann, Heinrich;خالقی مطلق، جل...
موضوع: فارسی
نشر: بنیاد فرهنگ ایران تهران 1356
شماره راهنمای کنگره: PK‎ ۶۳۶۱‎ /ه‎۴۹
تاریخ مختصر ایران از اول اسلام تا انقراض زندیان
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  هورن، پل، ۱۸۶۳-‎۱۹۰۸م.، Horn, Paul;رضازاده شفق، صادق، ۱۲۷۴-‎۱۳۵۰.,هرن، پاول;هرن، پل;هورن، پاول;هورن،...
موضوع: ایران
نشر: کمیسیون معارف تهران 1314
شماره راهنمای کنگره: DS‎ ۲۷۳‎ /ه‎۴‎ ت‎۲
تاریخ مختصر ایران از آغاز اسلام تا آغاز سلطنت پهلوی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  هورن، پل، ۱۸۶۳-‎۱۹۰۸م.، Horn, Paul;رضازاده شفق، صادق، ۱۲۷۴-‎۱۳۵۰.,هرن، پاول;هرن، پل;هورن، پاول;هورن،...
موضوع: ایران
نشر: بنگاه ترجمه و نشر کتاب تهران
شماره راهنمای کنگره: DS‎ ۲۷۳‎ /ه‎۴‎ ت‎۲ ۱۳۴۹
فرهنگ ریشه شناسی فارسی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  هورن، پل، ۱۸۶۳-‎۱۹۰۸م.، Horn, Paul;هوبشمان، هاینریش، ۱۸۴۸-‎۱۹۰۸م، Hubschann, Heinrich;خالقی مطلق، جل...
موضوع: فارسی - ریشه شناسی
نشر: مهرافروز اصفهان 1394
شماره راهنمای کنگره: ۴ف ۹هـ/ ۲۹۲۱ PIR
; ;