نتایج جستجو

مرتب سازی براساس تعداد نتایج جستجو: 14  
مدارهای میکروالکترونیک
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  صدرا، عادل، ‎۱۹۶۰- م.؛ Sedra, Adel S;اسمیت، کنت کارلس؛ Smith, Kenneth Carless;سپیدنام، قدرت، ‎۱۳۲۴-,...
موضوع: مدارهای الکترونیکی;مدارهای مجتمع
نشر: خراسان مشهد -۱۳۷۲
شماره راهنمای کنگره: TK‎ ۷۸۶۷‎ /‎س‎۴‎ م‎۴‎ ‎
مدارهای میکروالکترونیک
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  صدرا، عادل، ‎۱۹۶۰- م.؛ Sedra, Adel S;اسمیت، کنت کارلس؛ Smith, Kenneth Carless;ملکان، مجید، ‎۱۳۳۶- ;و...
موضوع: مدارهای الکترونیکی;مدارهای مجتمع
نشر: دانشگاه صنعتی شریف تهران ۱۳۷۲
شماره راهنمای کنگره: TK‎ ۷۸۶۷‎ /‎ص‎۴‎ م‎۴۳‎ ‎
مدارهای میکروالکترونیک
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  صدرا، عادل، ‎۱۹۶۰- م.؛ Sedra, Adel S;اسمیت، کنت کارلس؛ Smith, Kenneth Carless;دیانی، محمود، ‎۱۳۳۹-,ع...
موضوع: مدارهای الکترونیکی;مدارهای مجتمع
نشر: آستان قدس رضوی، دانشگاه امام رضا مشهد ۱۳۷۳
شماره راهنمای کنگره: TK‎ ۷۸۶۷‎ /‎س‎۴‎ م‎۴۲‎ ‎
مدارهای میکروالکترونیک
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  صدرا، عادل، ‎۱۹۶۰- م.؛ Sedra, Adel S;اسمیت، کنت کارلس؛ Smith, Kenneth Carless;باغانی، خلیل، ‎۱۳۳۸-;خ...
موضوع: مدارهای الکترونیکی;مدارهای مجتمع
نشر: دانشیار تهران ۱۳۷۶
شماره راهنمای کنگره: TK‎ ۷۸۶۷‎ /ص‎۴‎ م‎۴ ۱۳۷۶
تشریح مسائل مدارهای میکروالکترونیک
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  خامنیان، امیرعباس;اعلم شاهی، حسین;آزادپور صالحی، فرهاد، ۱۳۵۴ -;صدرا، عادل، ‎۱۹۶۰- م.؛ Sedra, Adel S;...
موضوع: مدارهای الکترونیکی;مدارهای مجتمع
نشر: نشر آشینا تبریز ۱۳۷۸
شماره راهنمای کنگره: TK‎ ۷۸۶۷‎ /‎ص‎۴‎ م‎۴۲‎‎
مدارهای میکروالکترونیک
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  صدرا، عادل، ‎۱۹۶۰- م.؛ Sedra, Adel S;اسمیت، کنت کارلس؛ Smith, Kenneth Carless;دیانی، محمود، ‎۱۳۳۹-,ع...
موضوع: مدارهای الکترونیکی;مدارهای مجتمع
نشر: نص تهران ۱۳۷۷
شماره راهنمای کنگره: TK‎ ۷۸۶۷‎ /ص‎۴‎ م‎۴ ۱۳۷۷
مدارهای میکروالکترونیک
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  صدرا، عادل، ‎۱۹۶۰- م.؛ Sedra, Adel S;اسمیت، کنت کارلس؛ Smith, Kenneth Carless;دیانی، محمود، ‎۱۳۳۹-,ع...
موضوع: مدارهای الکترونیکی;مدارهای مجتمع
نشر: نص تهران ۱۳۸۹
شماره راهنمای کنگره: TK‎ ۷۸۶۷‎ /‎ص‎۴‎ م‎۴۶‎ ‎
رهیافت حل مسئله در الکترونیک
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  صدرا، عادل، ‎۱۹۶۰- م.؛ Sedra, Adel S;اسمیت، کنت کارلس؛ Smith, Kenneth Carless;باغانی، خلیل، ‎۱۳۳۸-;ر...
موضوع: مدارهای الکترونیکی;مدارهای مجتمع
نشر: انتشارات خراسان مشهد ۱۳۸۳
شماره راهنمای کنگره: TK‎ ۷۸۶۷‎ /‎ص‎۴‎ م‎۴‎ ‎
مدارهای میکروالکترونیک
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  واحدی، هاله، ‎۱۳۳۸ -;صدرا، عادل، ‎۱۹۶۰- م.؛ Sedra, Adel S;اسمیت، کنت کارلس؛ Smith, Kenneth Carless;م...
موضوع: مدارهای الکترونیکی;مدارهای مجتمع
نشر: نشر علوم دانشگاهی تهران ۱۳۸۱
شماره راهنمای کنگره: TK‎ ۷۸۶۷‎ /‎ص‎۴‎ م‎۴۳۱‎ ‎
مدارهای میکروالکترونیک
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  صدرا، عادل، ‎۱۹۶۰- م.؛ Sedra, Adel S;اسمیت، کنت کارلس؛ Smith, Kenneth Carless;باغانی، خلیل، ‎۱۳۳۸-;ر...
موضوع: مدارهای الکترونیکی;مدارهای مجتمع
نشر: انتشارات خراسان مشهد ۱۳۸۲
شماره راهنمای کنگره: TK‎ ۷۸۶۷‎ /‎ص‎۴‎ م‎۴۴‎ ‎
تجزیه و تحلیل مسائل مدارهای میکروالکترونیک (عادل سدرا و کنت اسمیت)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  احمدی، میثم، ‎۱۳۶۳-;صدرا، عادل، ‎۱۹۶۰- م.؛ Sedra, Adel S;اسمیت، کنت کارلس؛ Smith, Kenneth Carless,ام...
موضوع: مدارهای الکترونیکی;مدارهای مجتمع
نشر: فدک‌ایساتیس تهران ۱۳۸۷
شماره راهنمای کنگره: TK‎ ۷۸۶۷‎ /‎ص‎۴‎ م‎۴۸‎ ‎
حل المسائل میکروالکترونیک سدرا - اسمیت
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  کریمیان، مجید، ‎۱۳۶۵-;صدرا، عادل، ‎۱۹۶۰- م.؛ Sedra, Adel S;اسمیت، کنت کارلس؛ Smith, Kenneth Carless,...
موضوع: مدارهای الکترونیکی;مدارهای مجتمع;مدارهای مجتمع رقمی
نشر: شهرآب: آینده‌سازان تهران ۱۳۹۲
شماره راهنمای کنگره: TK‎ ۷۸۶۷‎ /‎ص‎۴‎ م‎۴۲۵‎ ‎
مدارهای میکروالکترونیک (ویرایش هفتم)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  صدرا، عادل، ‎۱۹۶۰- م.؛ Sedra, Adel S;اسمیت، کنت کارلس؛ Smith, Kenneth Carless;احمدوند، منوچهر، ۱۳۳۶-...
موضوع: مدارهای الکترونیکی;مدارهای مجتمع
نشر: دانشگاه صنعتی شریف تهران ۱۳۹۵ -
شماره راهنمای کنگره: TK‎ ۷۸۶۷‎ /‎ص‎۴‎ م‎۴۲۶‎ ‎
مدارهای میکروالکترونیک (ویرایش ششم)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  صدرا، عادل، ‎۱۹۶۰- م.؛ Sedra, Adel S;اسمیت، کنت کارلس؛ Smith, Kenneth Carless;دیانی، محمود، ‎۱۳۳۹-,ع...
موضوع: مدارهای الکترونیکی;مدارهای مجتمع
نشر: نص تهران ۱۳۹۱
شماره راهنمای کنگره: TK‎ ۷۸۶۷‎ /‎ص‎۴‎ م‎۴۱‎‎
; ;

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء