نتایج جستجو

مرتب سازی براساس تعداد نتایج جستجو: 11  
بهینه سازی (تئوری و کاربرد)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  رائو، سینگیرسو اس.، ۱۹۴۴- م.؛ Rao, Singiresu S;شهیدی پور، محمدمهدی، ۱۳۳۶-,رائو، اس.، اس.، ۱۹۴۴- م.,ت...
موضوع: مهندسی - الگوهای ریاضی;بهینه سازی ریاضی
نشر: دانشگاه فردوسی مشهد مشهد ۱۳۷۳
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۳۴۲‎ /ر‎۲‎ ب‎۹‎
Engineering optimization: theory and practice
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  رائو، سینگیرسو اس.، ۱۹۴۴- م.؛ Rao, Singiresu S,رائو، اس.، اس.، ۱۹۴۴- م.,Singiresu S. Rao...
موضوع: Engineering;Mathematical optimization
نشر: New Age International (P) Limited New Delhi c1996
شماره راهنمای کنگره: TA 342 .R36 1996
The finite element method in engineering
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  رائو، سینگیرسو اس.، ۱۹۴۴- م.؛ Rao, Singiresu S,رائو، اس.، اس.، ۱۹۴۴- م.,Singiresu S. Rao...
موضوع: Finite element method;Engineering mathematics
نشر: Elsevier Amsterdam 2005
شماره راهنمای کنگره: TA 347 .F5 R36 2005
ارتعاشات مکانیکی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  رائو، سینگیرسو اس.، ۱۹۴۴- م.؛ Rao, Singiresu S;پوستی، بهرام، ۱۳۳۲-,رائو، اس.، اس.، ۱۹۴۴- م.,تالیف سی...
موضوع: ارتعاش
نشر: متفکران تهران ۱۳۸۶
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۳۵۵‎ /‎ر‎۲‎ الف‎۴۲‎‎
تشریح مسائل ارتعاشات مکانیکی رائو
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  رائو، سینگیرسو اس.، ۱۹۴۴- م.؛ Rao, Singiresu S;محمدعلی، سجاد، ‎۱۳۶۴-,رائو، اس.، اس.، ۱۹۴۴- م.,تالیف ...
موضوع: ارتعاش
نشر: آینده‌سازان: شهرآب تهران ۱۳۹۰
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۳۵۵‎ /‎ر‎۲‎ الف‎۴۲۳۶‎‎
راهنمای ارتعاشات مکانیکی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  رائو، سینگیرسو اس.، ۱۹۴۴- م.؛ Rao, Singiresu S;پوستی، بهرام، ۱۳۳۲-,رائو، اس.، اس.، ۱۹۴۴- م.,سینگیریس...
موضوع: ارتعاش
نشر: متفکران: لویه تهران ۱۳۹۱
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۳۵۵‎ /‎ر‎۲‎ الف‎۴۲۲‎ ‎
ارتعاشات مکانیکی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  رائو، سینگیرسو اس.، ۱۹۴۴- م.؛ Rao, Singiresu S;محبی، فرزاد، ۱۳۴۷-,رائو، اس.، اس.، ۱۹۴۴- م.,سینگریسیو...
موضوع: ارتعاش
نشر: فدک ایساتیس تهران ۱۳۹۲
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۳۵۵‎ /‎ر‎۲‎ الف‎۴۲۳۵‎ ‎
تجزیه و تحلیل مسائل ارتعاشات مکانیکی (رائو)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  رائو، سینگیرسو اس.، ۱۹۴۴- م.؛ Rao, Singiresu S;رفیعیان، منصور، ۱۳۴۶-;زروئی نصرآباد، لیلا، ۱۳۶۱-,رائو...
موضوع: ارتعاش
نشر: فدک ایساتیس تهران ۱۳۸۸ -
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۳۵۵‎ /‎ر‎۲‎ الف‎۴۲۵‎ ‎
تشریح کامل مسائل ارتعاشات مکانیکی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  رائو، سینگیرسو اس.، ۱۹۴۴- م.؛ Rao, Singiresu S;امیری بهقدم، مهدی، ‎۱۳۶۱-,رائو، اس.، اس.، ۱۹۴۴- م.;ام...
موضوع: ارتعاش
نشر: انتشارات کیان رایانه سبز تهران ۱۳۹۱
شماره راهنمای کنگره: TA‎‎ ۳۵۵‎ /ر‎۲‎ الف‎۴۲۳۴‎
ارتعاشات سیستم های پیوسته
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  رائو، سینگیرسو اس.، ۱۹۴۴- م.؛ Rao, Singiresu S;معین فر، حمید، ۱۳۶۳-;رادگلچین، معین، ۱۳۷۱-,رائو، اس.،...
موضوع: ارتعاش;دینامیک سازه ها
نشر: دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی تهران ۱۳۹۶
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۳۵۵‎ /ر‎۲‎ الف‎۴۵
ارتعاشات مکانیکی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  رائو، سینگیرسو اس.، ۱۹۴۴- م.؛ Rao, Singiresu S;پوستی، بهرام، ۱۳۳۲-,رائو، اس.، اس.، ۱۹۴۴- م.,تالیف سی...
موضوع: ارتعاش
نشر: متفکران تهران ۱۳۸۶
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۳۵۵‎ /‎ر‎۲‎ الف‎۴۲۴‎‎
; ;

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء