خطا
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
نتایج جستجو

مرتب سازی براساس تعداد نتایج جستجو: 4  
کاربرد مواد آموزشی (رسانه های آموزشی برای معلم) ویژه مراکز تربیت معلم
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  ذوفن، شهناز;لطفی پور، خسرو,مولفان شهناز ذوفن، خسرو لطفی پور...
موضوع: مواد دیداری و شنیداری;تدریس
نشر: وزارت آموزش و پرورش، دفتر تحقیقات و برنامه ری تهران 1361
شماره راهنمای کنگره: LB‎ ۱۰۴۳‎ /د‎۹۷
کاربرد مواد آموزشی (رسانه های آموزشی برای معلم) سال دوم - مراکز تربیت معلم
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  ذوفن، شهناز;لطفی پور، خسرو,مولفان شهناز ذوفن، خسرو لطفی پور...
موضوع: مواد دیداری و شنیداری;تدریس;وسایل دیداری و شنیداری
نشر: وزارت آموزش و پرورش تهران 1369
شماره راهنمای کنگره: LB‎ ۱۰۴۳‎ /د‎۹۷‎ ک‎۲ ۱۳۶۹
رسانه های آموزشی برای کلاس درس: دوره های کاردانی و کارشناسی تربیت معلم درس مشترک کلیه رشته ها
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  ذوفن، شهناز;لطفی پور، خسرو,مولفان شهناز ذوفن، خسرو لطفی پور؛ [برای] وزارت آموزش و پرورش سازمان پژوهش...
موضوع: تدریس
نشر: وزارت آموزش و پرورش، شرکت چاپ و نشر کتابهای د تهران 1387
شماره راهنمای کنگره: LB‎ ۱۰۴۴/۸۸‎ /ر‎۵
کاربرد فناوریهای جدید در آموزش
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  ذوفن، شهناز,شهناز ذوفن
موضوع: تکنولوژی آموزشی;آموزش و پرورش
نشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه تهران 1383
شماره راهنمای کنگره: LB‎ ۱۰۲۸/۳‎ /ذ‎۹‎ ک‎۲
; ;