خطا
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
شماره بازیابیAG BIOT ۸۴
عنوانبررسی تولید ریشه های مویین در گیاه دارویی پروانش (Cathar anthus roseus) به منظور افزایش تولید متابولیت های ثانویه با ارزش دارویی
نویسندهسالاری ثانی، انسیه
استاد راهنمامشتاقی، نسرین
استاد مشاور
مقطع تحصیلیکارشناسی‌ارشد
سال دفاع از پایان نامه۱۳۹۰
رشتهمهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی کشاورزی
توصیفگرپروانش
گیاهان دارویی
ریشه مویین
وین کریستین
متابولیت‌های ثانویه
کشت
اگروباکتریوم رایزوژنز
چکیده فارسی
لیست فایلها:
چکیده فارسی فهرست مطالب فهرست اشکال
فهرست جداول پیشنهادات فهرست منابع و ماخذ
صفحه عنوان انگلیسی چکیده انگلیسی