خطا
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
شماره بازیابیAG BIOT ۱۲۶
عنوانتولید ریشه مویین با استفاده از Agrobacterium rhizogenes در گیاه Daturastramonium و مقایسه میزان و ثبات رشد با ریشه های نرمال
نویسندهمشتاقی، نسرین
استاد راهنماشهریاری، فرج‌الله
استاد مشاور
مقطع تحصیلیکارشناسی‌ارشد
سال دفاع از پایان نامه۱۳۸۲
رشتهبیوتکنولوژی
توصیفگرریشه مویین
گیاه Datura Stramanium
ریشه نرمال
رشد (گیاه)
لیست فایلها:
فهرست مطالب پیشنهادات فهرست منابع و ماخذ