خطا
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
شماره راهنمای کنگرهPS‎ ۳۵۱۵‎ /ه‎۸‎ م‎۴
سرشناسههمینگوی، ارنست، ۱۸۹۹-‎۱۹۶۱م.؛ Hemingway, Ernest - پدیدآور
عنوانمرد پیر و دریا 
شرح پدیدآورشاهکار همینگوی؛ ترجمه م. خ. یحیوی.
مشخصات ظاهریل، ‎۷۶ ص
وضعیت نشرتهران; معرفت; ۱۳۳۱
موضوعداستانهای کوتاه آمریکایی
توضیحاتعنوان اصلی:The oldman and the sea
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکدسالوضعیت
 ادبیات    18625 LEFB0519410  موجود
 یوسفی (ادبیات)    11233 LEFB0994169  موجود