خطا
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
شماره راهنمای کنگرهPS‎ ۳۵۱۵‎ /ه‎۸‎ ج‎۵
سرشناسههمینگوی، ارنست، ۱۸۹۹-‎۱۹۶۱م.؛ Hemingway, Ernest - پدیدآور
عنوانجشن بیکران 
شرح پدیدآورارنست همینگوی؛ ترجمه فرهاد غبرائی
مشخصات ظاهری‎۲۱۷۴ ص
وضعیت نشر[بی‌جا]; ف. غبرائی; ۱۳۶۹
موضوعهمینگوی، ارنست، ۱۸۹۹
موضوعنویسندگان آمریکایی
موضوعپاریس
توضیحاتعنوان اصلی :A movaeble Feast
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکدسالوضعیت
 ادبیات    79147 LEFB0519409  امانت