خطا
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
شماره راهنمای کنگرهPS‎ ۳۵۱۵‎ /ه‎۸‎ پ‎۹
سرشناسههمینگوی، ارنست، ۱۸۹۹-‎۱۹۶۱م.؛ Hemingway, Ernest - پدیدآور
عنوانپیرمرد و دریا ادبیات کلاسیک معاصر
شرح پدیدآور[نوشته] ارنست همینگوی و نقدی از لینداواگنر؛ ترجمه نازی عظیما
مشخصات ظاهری۱۲۴[‎۱۱] ص. مصور
وضعیت نشرتهران; امیرکبیر; ۱۳۵۷-۱۳۵۴
توضیحاتعنوان اصلی:The oldman and the sea
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکدسالوضعیت
 ادبیات    35327 LEFB0519395  موجود
 ادبیات ۲   131513 LEFB0793535  موجود
 ادبیات ۳   131514 lefb0793524  موجود
 مرکزی    20590 AGFB0192538  امانت