خطا
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
شماره راهنمای کنگرهBP‎ ۲۳۰/۱۱‎ /م‎۷‎ م‎۵
سرشناسهمکارم شیرازی، ناصر، ‎۱۳۰۵- - پدیدآور
عنوانمساله. مدیریت و فرماندهی دراسلام
شرح پدیدآورمکارم شیرازی
مشخصات ظاهری‎۲۱۰ص
وضعیت نشر[قم]:هدف,۱۳۷۰
موضوعمدیریت (اسلام)
توضیحاتکتابنامه بصورت زیرنویس
توضیحاتعنوان روی جلد: مدیریت و فرماندهی در اسلام
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکدسالوضعیت
 مرکزی    24005 CLFB0026301  موجود
 ادبیات    71027 LEFB0028141  موجود
 مرکزی    9805 ECFB0131997  موجود
 مرکزی ۲   593 ECFB0019046  موجود
 مرکزی    2311 PHFB0005762  موجود
 ادبیات ۲   32393/1 LEFB0708614  موجود
 الهیات    61249 THFB0661256  موجود