خطا
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
شماره راهنمای کنگرهBP‎ ۲۳۰‎ /س‎۲۴
سرشناسهسازمان امور اداری و استخدامی کشور. مرکز مطالعات و پژوهشهای اداری
عنوانتعریف مدیریت اسلامی
مشخصات ظاهری‎۶۴ص
وضعیت نشرتهران:سازمان امور اداری و استخدامی کشور,۱۳۶۴
موضوعمدیریت (اسلام)
توضیحاتروی جلد: مدیریت اسلامی، تعریف مدیریت و شرایط و اوصاف مدیر
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکدسالوضعیت
 مرکزی    10686 CLFB0026013  موجود
 ادبیات    75638 LEFB0027760  موجود
 الهیات    38335 THFB0200149  موجود
 مرکزی    3883 ECFB0018148  موجود
 مرکزی ۲   3885 ECFB0018218  کم استفاده