خطا
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
شماره راهنمای کنگرهBP‎ ۲۳۰‎ /الف‎۷۳
سرشناسهافجه ای، سیدعلی اکبر، ‎۱۳۲۷- - پدیدآور
عنوانمدیریت اسلامی
مشخصات ظاهری‎۲۱۷ص
وضعیت نشرتهران:جهاد دانشگاهی، بخش فرهنگی,۱۳۶۴
موضوعمدیریت (اسلام)
توضیحاتچاپ دوازدهم: ۱۳۹۳
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدشماره ثبتبارکدسالوضعیت
 مرکزی   12836 CLFB0025920  موجود
 مرکزی ۲  23782 CLFB0025931  موجود
 الهیات   38803 THFB0200677  موجود
 الهیات ۲  44338 THFB0200666  موجود
 مرکزی ۴  719 EDFB0033909  موجود
 مرکزی ۵  720 EDFB0033895  موجود
 مرکزی   11073 ECFB0018034  کم استفاده
 مرکزی ۲  11074 ECFB0132574  موجود
 مرکزی   1136 PHFB0006084  موجود
 مرکزی ۲  1135 PHFB0006073  امانت
 مرکزی ۳  1134 PHFB0006752  موجود
 مرکزی ۲  26158 EDFB0033987  کم استفاده
 مرکزی ۶  74850 CLFB0787473  امانت
 مرکزی ۷  74851 CLFB0787406  امانت