خطا
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
شماره راهنمای کنگرهBP‎ ۲۳۰‎ /الف‎۷۳
سرشناسهافجه ای، سیدعلی اکبر، ‎۱۳۲۷- - پدیدآور
عنوانمدیریت اسلامی
مشخصات ظاهری‎۲۱۷ص
وضعیت نشرتهران:جهاد دانشگاهی، بخش فرهنگی,۱۳۶۴
موضوعمدیریت (اسلام)
توضیحاتچاپ دوازدهم: ۱۳۹۳
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکدسالوضعیت
 مرکزی    12836 CLFB0025920  موجود
 مرکزی ۲   23782 CLFB0025931  موجود
 الهیات    38803 THFB0200677  موجود
 الهیات ۲   44338 THFB0200666  موجود
 مرکزی ۴   719 EDFB0033909  موجود
 مرکزی ۵   720 EDFB0033895  موجود
 مرکزی    11073 ECFB0018034  کم استفاده
 مرکزی ۲   11074 ECFB0132574  موجود
 مرکزی    1136 PHFB0006084  موجود
 مرکزی ۲   1135 PHFB0006073  موجود
 مرکزی ۳   1134 PHFB0006752  امانت
 مرکزی ۲   26158 EDFB0033987  کم استفاده
 مرکزی ۶   74850 CLFB0787473  موجود
 مرکزی ۷   74851 CLFB0787406  امانت