شماره راهنمای کنگرهBP‎ ۱۸۳/۹‎ /خ‎۸ ۱۳۶۶
سرشناسهخمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹-۱۳۶۸.؛Khomeyni, Ruhollah, Leader and Founder of IRI. - پدیدآور
عنوان قراردادیتحریر الوسیله
عنوانرساله نوین: حاوی فتاوای امام خمینی همراه با اصول اعتقادات، تاریخچه فقه و اجتهاد، محتوای عبادات، توضیحات و تازه ترین استفتاءات 
شرح پدیدآورنگارش و ترجمه و توضیح عبدالکریم بی آزارشیرازی
ویرایش[ویرایش‎۳
مشخصات ظاهری‎۴ج
وضعیت نشرتهران; فرهنگ اسلامی; ۱۳۶۶
موضوعفقه جعفری
مندرجاتج.‎۱. عبادت و خودسازی.-ج.‎۲. مسائل اقتصادی.-ج.‎۳. مسائل خانواده.-ج.‎۴. مسائل سیاسی و حقوقی
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکد ویرایشسالوضعیت
 ادبیات ۲ ۴  71254 LEFB0018908   موجود
 ادبیات  ۴  71253 LEFB0018953   موجود
 ادبیات  ۱  46048 LEFB0548832   موجود
 ادبیات  ۲  24003 LEFB0018894   موجود
 مرکزی  ۱  20137 CLFB5268461   موجود
 الهیات  ۴  11394 THFB0284505   موجود
 مرکزی ۲ ۴  3055 ECFB0014270   موجود
 مرکزی  ۴  3054 ECFB0014281   موجود
 مرکزی  ۴  3018 PHFB0005430   موجود
 مرکزی  ۳  3017 PHFB0005441   موجود
 مرکزی  ۲  3016 PHFB0005452   موجود
 مرکزی  ۱  3015 PHFB0005463   موجود
 مرکزی ۲ ۳  1807 ECFB0014269   موجود
 مرکزی  ۳  1806 ECFB0014258   کم استفاده
 مرکزی ۲ ۲  1803 ECFB0014247   کم استفاده
 مرکزی  ۲  1802 ECFB0014236   موجود
 مرکزی  ۱  1798 ECFB0014225   موجود
300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء