شماره راهنمای کنگرهBP‎ ۱۸۳/۹‎ /خ‎۸
سرشناسهخمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹-۱۳۶۸.؛Khomeyni, Ruhollah, Leader and Founder of IRI. - پدیدآور
عنوان قراردادیتحریر الوسیله
عنوانرساله نوین: تحریر 
شرح پدیدآورترجمه و توضیح از: عبدالکریم بی آزارشیرازی
ویرایش[ویرایش‎۲]
مشخصات ظاهری‎۴ج
وضعیت نشرتهران; موسسه انجام کتاب; ۱۳۶۲ ،‎۱۳۶
موضوعفقه جعفری
توضیحاتکتابنامه بصورت زیرنویس
توضیحاتعنوان دیگر: رساله نوین: تحریر حاوی فتاوای امام خمینی
توضیحاتعنوان دیگر: رساله نوین: ترجمه بخشهایی از تحریرالوسیله امام خمینی به ضمیمه مقدمه ای در نظام و تاریخچه اقتصاد اسلامی، استفاتائات جدید
مندرجاتج.‎۱. عبادت و خودسازی.- ج.‎۲. مسائل اقتصادی.- ج.‎۳. مسائل خانواده .- ج.‎۴. مسائل سیاسی و حقوقی
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکد ویرایشسالوضعیت
 الهیات 5 2  87618 THFB1050560  1363 موجود
 ادبیات ۳ ۲  77855 LEFB0018920   موجود
 ادبیات ۳ ۳  77854 LEFB0018975   موجود
 ادبیات  ۴  71253 LEFB0018986   موجود
 ادبیات ۲ ۳  71098 LEFB0232357   موجود
 ادبیات  ۳  70960 LEFB0018942   موجود
 الهیات ۴ ۲  66427 THFB0716752   موجود
 الهیات ۴ ۱  66426 THFB0716785   موجود
 الهیات ۵ ۴  51219 THFB0153401   موجود
 ادبیات ۲ ۲  50898 LEFB0018919   موجود
 ادبیات  ۲  50897 LEFB0018931   موجود
 ادبیات  ۱  48202 LEFB0018883   موجود
 الهیات ۴ ۴  43231 THFB0153386   موجود
 الهیات ۴ ۲  43229 THFB0187884   موجود
 الهیات ۲ ۴  42613 THFB0187932   موجود
 مرکزی  ۴  38535 CLFB0318750   کم استفاده
 الهیات ۲ ۲  37160 THFB0153423   موجود
 ادبیات ۳ ۱  32352/1 LEFB0708201   موجود
 الهیات  ۴  27576 THFB0187840   موجود
 الهیات  ۱  27011 THFB0187873   موجود
 الهیات  ۲  26916 THFB0187862   موجود
 مرکزی  ۱  26502 SCFB0002390   کم استفاده
 مرکزی ۲ ۱  26262 EDFB0698104   موجود
 مرکزی ۲ ۲  24532 EDFB0003209   موجود
 مرکزی  ۲  24531 EDFB0697826   موجود
 مرکزی  ۱  24530 EDFB0697859   موجود
 الهیات  ۳  23718 THFB0153412   موجود
 مرکزی ۳ ۳  19975 EDFB0003140   کم استفاده
 مرکزی ۴ ۳  19974 EDFB0003139   کم استفاده
 مرکزی ۲ ۳  19973 EDFB0003151   موجود
 مرکزی  ۳  19972 EDFB0003162   موجود
 مرکزی ۵ ۲  16113 EDFB0003173   کم استفاده
 مرکزی ۴ ۲  16112 EDFB0003184   موجود
 مرکزی ۳ ۲  15435 EDFB0003195   موجود
 الهیات    15136 THFB0187851   موجود
 مرکزی  ۲  10429 AGFB0071622   موجود
 یوسفی (ادبیات)  ۲  9652 lefb0959586   موجود
 مرکزی ۲ ۲  4540 CLFB0022019   کم استفاده
 مرکزی  ۲  4284 CLFB0022008   موجود
 مرکزی  ۱  4283 CLFB0203348   موجود
 الهیات ۳ ۲  1/2514 THFB0628217   موجود
 الهیات ۳ ۱  1/2515 THFB0628192   موجود
300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء