شماره راهنمای کنگرهQD‎ ۲۵۱/۲‎ /‎م‎۸۴‎ ش‎۹۴‎ ‎
سرشناسهموریسون، رابرت تورنتون، ‎۱۹۱۸- م.؛ Morrison, Robert Thornton - پدیدآور
عنوانشیمی آلی 
شرح پدیدآورتالیف رابرت تورنتون موریسون، رابرت نیلسون بوید؛ ترجمه علی سیدی اصفهانی، عیسی یاوری، احمد میرشکرائی
مشخصات ظاهری‎۳ج: مصور، جدول، نمودار
وضعیت نشرتهران; نشر علوم دانشگاهی; ۱۳۷۱
موضوعشیمی آلی
توضیحاتعنوان اصلی:.Organic chemistry
توضیحاتاین کتاب ترجمه ویرایش ششم ‎۱۹۹۲ می باشد
توضیحاتکتاب حاضر در سالهای مختلف تجدید چاپ و ویرایش شده است
توضیحاتکتاب حاضر در سالهای مختلف توسط ناشران متفاوت منتشرشده است
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکد ویرایشسالوضعیت
 مرکزی  1  133216 CLB2551631 6 1396 امانت
 مرکزی  2  133215 CLB2551632 6 1394 موجود
 مرکزی  2  109864 CLFB130196  1393 امانت
 مرکزی  1  26727 CLFB0809209 6 1392 امانت
 مرکزی 15 1  78169 CLFB0819525 6 1391 امانت
 مرکزی 12 2  72698 SCFB0279671 6 1389 امانت
 مرکزی 2 3  54941 CLB2549456 6 1389 امانت
 مرکزی 12 2  50948 CLFB5325476 6 1389 امانت
 مرکزی 16 3  78143 CLFB0821113 6 1388 امانت
 مرکزی 3 1  50947 CLFB5325465 6 1388 امانت
 مرکزی 4 3  48201 ENFB0243421 6 1388 امانت
 مرکزی 13 1  48199 CLB2549209 6 1388 موجود
 مرکزی 5 3  50949 CLFB5325487 6 1387 موجود
 مرکزی 14 1  67772 CLFB5563256 6 1384 امانت
 مرکزی 3 2  14564 ENFB0210544 6 1384 موجود
 مرکزی 2 2  14563 CLB2549494 6 1384 موجود
 مرکزی  2  14562 CLFB5571109 6 1384 موجود
 مرکزی 11 1  14303 CLFB123044 6 1384 موجود
 مرکزی 6 3  14567 CLFB125992  1384 موجود
 مرکزی 2 3  48203 ENFB0243409 6 1383 امانت
 مرکزی 14 3  66566 SCFB0231415 6 1381 امانت
 مرکزی  2  135152 CLB2555514 6 1380 امانت
 مرکزی 10 2  66568 CLFB0990176 6 1380 موجود
 مرکزی 9 2  62765 SCFB0196705 6 1380 موجود
 مرکزی 3 3  66567 CLFB0661205 6 1379 موجود
 مرکزی  3  135139 CLB2555511  1379 موجود
 مرکزی 12 3  64925 SCFB0221157  1378 امانت
 مرکزی 2 1  49118 SCFB0180038  1378 موجود
 مرکزی 15 3  69174 SCFB0251891  1375 موجود
 مرکزی 7 2  56182 SCFB0173463  1375 امانت
 مرکزی 9 1  56179 SCFB0072014  1375 موجود
 مرکزی 3 3  54942 SCFB0071932  1375 موجود
 مرکزی 6 2  54940 SCFB0071699  1375 موجود
 مرکزی 5 1  54938 SCFB0072047  1375 موجود
 مرکزی 4 1  54937 SCFB0173555  1375 موجود
 مرکزی  1  49117 SCFB0073613  1375 موجود
 مرکزی 6 2  54968 SCFB0073705 6 1374 موجود
 مرکزی 2 3  54964 SCFB0173452 6 1374 موجود
 مرکزی 2 3  27880 CLFB0990604 6 1374 موجود
 مرکزی  3  26614 CLFB5572560 6 1374 موجود
 مرکزی  2  26558 CLFB125190 6 1374 موجود
 مرکزی 11 3  62737 SCFB0197647  1373 امانت
 مرکزی 3 2  49122 SCFB0071909  1373 موجود
 مرکزی 2 1  11129 AGFB0082143  1373 موجود
 مرکزی 6 1  1564 ENFB0059831  1373 موجود
 مرکزی 2 1  235 CLFB0911540  1373 امانت
 مرکزی 4 2  54966 SCFB0163769 6 1372 موجود
 مرکزی  2  11167 AGFB0082785 6 1372 موجود
 مرکزی 8 1  9111 ENFB0060042 6 1372 موجود
 مرکزی 6 1  9109 ENFB0060031 6 1372 موجود
 مرکزی  1  11345 AGFB0084972 6 1371 موجود
 مرکزی 4 1  9007 ENFB0082785 6 1371 موجود
 مرکزی 17 2  95441 CLFB1096130   امانت
 مرکزی 16 2  85461 CLFB0767280   امانت
 مرکزی ۱۶ 1  85460 CLFB0767257   امانت
 مرکزی ۱۵ 2  78168 CLFB0819558   امانت
 مرکزی 14 2  78107 CLFB123155   امانت
 مرکزی ۱۵ 2  78106 CLFB0819042   امانت
 مرکزی ۱۶ 3  72762 CLFB5651074   امانت
 مرکزی ۱۵ 2  72720 SCFB0278175   امانت
 مرکزی ۴ 3  71123 SCFB0269102   امانت
 مرکزی ۱۱ 2  69200 CLFB0831473   امانت
 مرکزی 15 1  69170 SCFB0251949   امانت
 مرکزی ۱۳ 2  66565 SCFB0231404   امانت
 مرکزی ۲ 1  66424 SCFB0230230   امانت
 مرکزی ۱۳ 3  65647 SCFB0224976   امانت
 مرکزی 11 2  63730 CLFB122451   موجود
 مرکزی ۱۰ 2  62441 SCFB0202956   امانت
 مرکزی  1  62033 SCFB0199672   امانت
 مرکزی 4 2  48200 ENFB0243432   امانت
 مرکزی ۲ 2  27879 CLFB0149493   امانت
 مرکزی 2 3  14566 ENFB0210599   امانت
 مرکزی  3  14565 ENFB0210577   موجود
 مرکزی 12 1  14304 ENFB0205498   موجود
 مرکزی ۲ 3  11347 CLFB0831136   امانت
 مرکزی  3  11346 AGFB0084961   امانت
 مرکزی  3  11316 AGFB0094609   امانت
 مرکزی 2 2  11168 CLFB0761936   امانت
 مرکزی ۲ 1  11166 AGFB0082796   امانت
 مرکزی ۵ 1  9008 ENFB0060123   امانت
 مرکزی  3  1566 ENFB0059853   امانت
 مرکزی  2  1565 ENFB0059842   امانت
 مرکزی  1  234 ENFB0059819   موجود

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء