خطا
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
شماره راهنمای کنگرهPS‎ ۳۵۱۵‎ /م‎۹‎ د‎۵
سرشناسههمینگوی، ارنست، ۱۸۹۹-‎۱۹۶۱م.؛ Hemingway, Ernest - پدیدآور
عنواندر زمان ما 
شرح پدیدآورارنست همینگوی؛ ترجمه شاهین بازیل
مشخصات ظاهری‎۱۸۲ ص
وضعیت نشر[تهران]; نشر آهنگ; ۱۳۶۹
توضیحاتعنوان اصلی:.In our time, stories
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکدسالوضعیت
 ادبیات    80139 LEFB0519339  موجود