شماره راهنمای کنگرهLB‎ ۱۰۴۳‎ /د‎۹۷
سرشناسهذوفن، شهناز - پدیدآور
عنوانکاربرد مواد آموزشی (رسانه های آموزشی برای معلم) ویژه مراکز تربیت معلم 
شرح پدیدآورمولفان شهناز ذوفن، خسرو لطفی پور
مشخصات ظاهری‎۲ج.: مصور(بخشی رنگی)، جدول
وضعیت نشرتهران; وزارت آموزش و پرورش، دفتر تحقیقات و برنامه ری; ۱۳۶۱
موضوعمواد دیداری و شنیداری
موضوعتدریس
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکد ویرایشسالوضعیت
 علوم تربیتی ۳ ۲  37158 EDFB0081784   موجود
 علوم تربیتی ۲ ۱  35392 EDFB0081854   موجود
 علوم تربیتی ۲ ۲  19232 EDFB0081832   موجود
 علوم تربیتی  ۲  19231 EDFB0081843   موجود
300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء