شماره راهنمای کنگرهHV‎ ۶۶۲۵‎ /‎هـ‎۹۴‎ و‎۲‎ ‎
سرشناسههیلی، جان، ‎۱۹۵۹- م.، Haley, John - پدیدآور
عنوانواقعیت هایی مربوط به بدرفتاری آستان قدس رضوی، شرکت به نشر ۱۳۶۰
شرح پدیدآورجان هالی، وندی استاین؛ سرویراستار نویسندگان مارک ج. کیتلسون؛ ترجمه حسین نیر
مشخصات ظاهری‎۲۰۳ ص
وضعیت نشرمشهد; آستان قدس رضوی، شرکت به نشر; ۱۳۹۱
موضوعخشونت در خانواده
موضوعکودکان
موضوعسالمندان
موضوعزنان
موضوعسوء استفاده روانی
موضوعجرایم جنسی
توضیحاتعنوان اصلی: The truth about abuse, c2005
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکد ویرایشسالوضعیت
 مرکزی    135347 CLB2555573  1391 موجود
 علوم تربیتی ۲   54553 EDFB0732994   موجود
 علوم تربیتی    53414 EDFB0723419   امانت

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء