شماره راهنمای کنگرهTA‎ ۳۵۰‎ /‎ب‎۹‎ د‎۹۱‎‎
سرشناسهبیر، فردیناند پیر، ۱۹۱۵-‎۲۰۰۳م.؛ Beer, Ferdinand Pierre - پدیدآور
عنوانمکانیک برداری برای مهندسان 
شرح پدیدآورفردیناند پی. بی یر، ای. راسل جانستون، دیوید اف. مازورک؛ ترجمه ابراهیم واحدیان؛ ویراسته بهمن سلطانی، (محمدرضا افضلی، محمد حسن پور)
مشخصات ظاهری‎۲ج
وضعیت نشرتهران; نشر علوم دانشگاهی; ۱۳۷۲-
موضوعمکانیک عملی
موضوعبردارها
موضوعاستاتیک
موضوعدینامیک
توضیحاتعنوان اصلی:Vector Mechanics for engineers
توضیحاتکتاب حاضر در سالهای مختلف تجدید چاپ و ویرایش شده است
توضیحاتکتاب حاضر در سالهای مختلف توسط ناشران متفاوت منتشرشده است
توضیحاتکتاب حاضر تحت عنوان "دوره مکانیک " در ویرایشهای مختلف توسط فردیناند بیر و راسل جانستون تهیه گردیده است
توضیحاتویرایش دوم کتاب حاضر ترجمه فرشید واحدیان و ویراسته محمدرضا افضلی باهمکاری نشر فن آوران منتشر شده است باشد
توضیحاتویراست سوم و دهم کتاب حاضر ویراسته بهمن سلطانی می باشد
توضیحاتویراست هفتم و هشتم کتاب حاضر باهمکاری جورج استاب و... ویراسته محمد حسن پور می باشد
توضیحاتاین کتاب در سالهای مختلف تحت عنوان "دوره مکانیک " بوسیله ناشرین و مترجمین مختلف منتشر شده است
مندرجاتج.‎۱. استاتیک.- ج.‎۲. دینامیک
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکد ویرایشسالوضعیت
 مرکزی  1  97444 CLB2555444 10 1396 موجود
 مرکزی 3 1  135407 CLB2556089 10 1394 امانت
 مرکزی 14 1  83153 CLFB0915375 10 1394 موجود
 مرکزی 13 1  83152 CLFB0915364 10 1394 موجود
 مرکزی 12 1  83151 CLFB0915397 10 1394 امانت
 مرکزی 9 1  72068 CLFB5665945 10 1394 امانت
 مرکزی 7 1  68419 CLFB5567115 8 1393 موجود
 مرکزی 15 1  86604 CLFB130426 8 1391 موجود
 مرکزی  1  103702 CLFB121320 8 1390 موجود
 مرکزی 9 1  77123 CLFB1110081 8 1390 موجود
 مرکزی 2 1  69294 CLB2555445 8 1390 موجود
 مرکزی 8 1  68418 CLFB5567159 8 1390 موجود
 مرکزی 2 1  88271 CLFB1008762 7 1389 موجود
 مرکزی 3 1  56466 CLB2549987 7 1389 موجود
 مرکزی  1  49761 CLB2558775 7 1389 موجود
 مرکزی 4 1  103706 CLB2549257 7 1388 امانت
 مرکزی 3 1  67679 CLFB130509 7 1388 موجود
 مرکزی 2 1  48178 ENFB0243672 7 1388 موجود
 مرکزی  1  48177 ENFB0243661 7 1388 موجود
 مرکزی 3 2  48186 ENFB0243959 7 1387 موجود
 مرکزی  2  48185 ENFB0243948 7 1387 امانت
 مرکزی 4 1  41973 CLFB1413634 7 1387 موجود
 مرکزی  1  56468 CLFB5344499 7 1386 موجود
 مرکزی  1  2099 CLFB123374 7 1386 موجود
 مرکزی 3 2  131223 CLB2550336 3 1385 موجود
 مرکزی 2 1  13576 ENFB0199797 3 1382 موجود
 مرکزی  1  13575 ENFB0199786 3 1382 موجود
 مرکزی 4 1  66710 CLFB5541218 3 1378 موجود
 مرکزی 3 1  13753 ENFB0201302 3 1378 موجود
 مرکزی 7 1  1881 CLFB5393493 3 1378 موجود
 مرکزی 6 1  1880 CLB2549302 3 1378 موجود
 مرکزی 5 1  1879 CLFB0935142 3 1378 موجود
 مرکزی 4 1  1878 CLFB5435423 3 1378 موجود
 مرکزی 3 1  1877 CLB2549303 3 1378 موجود
 مرکزی 2 1  1876 CLB2549301 3 1378 موجود
 مرکزی  1  1875 CLB2549304 3 1378 موجود
 مرکزی  2  11819 AGFB0089690 2 1378 موجود
 مرکزی 2 1  28686 CLFB0174855 2 1377 موجود
 مرکزی  2  30513 CLFB0214320 2 1376 موجود
 مرکزی 2 2  30512 CLB2558021 2 1376 موجود
 مرکزی 2 2  11818 AGFB0089704 2 1376 موجود
 مرکزی  2  9364 AGFB0057035 2 1376 موجود
 مرکزی  1  4641 CLFB1012958 2 1376 موجود
 مرکزی  1  52519 CLFB0972772 2 1374 موجود
 مرکزی  2  28685 CLFB0210038 2 1374 موجود
 مرکزی  1  26763 CLB2549312 2 1373 موجود
 مرکزی  1  97443 CLFB1131275   امانت
 مرکزی 2 2  95944 CLFB1061783   امانت
 مرکزی 16 1  88120 CLFB1066193   امانت
 مرکزی ۱۱ 1  77921 CLFB0817062   امانت
 مرکزی ۱۰ 1  72069 CLFB5665934   امانت
 مرکزی ۴ 1  56467 CLFB5344523   امانت
 مرکزی 3 1  30500 CLFB0835736   موجود

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء