خطا
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
شماره راهنمای کنگرهBP‎ ۲۵۴/۱‎ /س‎۹۲ ۱۳۶۵
سرشناسهسیاهپوش، محمود - پدیدآور
عنوانمبانی مناسبات انسانی در مدیریت اسلامی
شرح پدیدآورمحمود سیاهپوش حسینی
ویرایش[ویرایش‎۲]
مشخصات ظاهری‎۵۳۳ ص
وضعیت نشرLondon and New York:Elsevier Applied Science Publishers,c1989
وضعیت نشرتهران:امیرکبیر,۱۳۶۵
موضوعروابط بین اشخاص (اسلام)
موضوعمدیریت (اسلام)
موضوعاسلام و اجتماع
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکدسالوضعیت
 ادبیات    54008 LEFB0037545  موجود
 ادبیات ۲   54126 LEFB0037556  موجود
 مرکزی ۲   14937 CLFB0030272  موجود
 مرکزی    7729 ECFB0022949  کم استفاده
 مرکزی    2808 PHFB0008396  کم استفاده
 الهیات    39834 THFB0239550  موجود
 مرکزی    26679 EDFB0090247  موجود
 مرکزی ۲   26680 EDFB0186193  کم استفاده
 الهیات ۲   44686 THFB0239561  موجود