خطا
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
شماره راهنمای کنگرهBP‎ ۲۵۴/۱‎ /س‎۹۲ ۱۳۶۵
سرشناسهسیاهپوش، محمود - پدیدآور
عنوانمبانی مناسبات انسانی در مدیریت اسلامی
شرح پدیدآورمحمود سیاهپوش حسینی
ویرایش[ویرایش‎۲]
مشخصات ظاهری‎۵۳۳ ص
وضعیت نشرLondon and New York:Elsevier Applied Science Publishers,c1989
وضعیت نشرتهران:امیرکبیر,۱۳۶۵
موضوعروابط بین اشخاص (اسلام)
موضوعمدیریت (اسلام)
موضوعاسلام و اجتماع
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدشماره ثبتبارکدسالوضعیت
 ادبیات   54008 LEFB0037545  موجود
 ادبیات ۲  54126 LEFB0037556  موجود
 مرکزی ۲  14937 CLFB0030272  موجود
 مرکزی   7729 ECFB0022949  کم استفاده
 مرکزی   2808 PHFB0008396  کم استفاده
 الهیات   39834 THFB0239550  موجود
 مرکزی   26679 EDFB0090247  موجود
 مرکزی ۲  26680 EDFB0186193  کم استفاده
 الهیات ۲  44686 THFB0239561  موجود