شماره راهنمای کنگرهBF‎ ۷۶/۵‎ /‎د‎۸‎ ر‎۹‎‎
سرشناسهدلاور، علی، ‎۱۳۲۰- - پدیدآور
عنوانروش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی روان شناسی ‎۷
شرح پدیدآورعلی دلاور
مشخصات ظاهریدوازده، ‎۲۵۰ ص: جدول، نمودار
وضعیت نشرتهران; موسسه نشر ویرایش; ۱۳۷۵
موضوعروان شناسی - تحقیق
موضوعروان شناسی تربیتی - تحقیق
موضوعآموزش و پرورش - تحقیق
توضیحاتاین کتاب در سال ‎۱۳۷۱ تحت عنوان «روشهای تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی» توسط انتشارات دانشگاه پیام نور منتشر شده است
توضیحاتکتاب حاضر در سال های مختلف تجدیدچاپ و ویرایش شده است
توضیحاتواژه نامه
توضیحاتکتابنامه: ص [۲۴۹] - ‎۲۵۰
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکد ویرایشسالوضعیت
 علوم تربیتی    60280 EDFB7443985 4 1397 موجود
 مرکزی    135016 CLB2553508 4 1393 امانت
 علوم تربیتی 5   44285 EDFB0737128  1393 امانت
 مرکزی 13   66845 CLFB5541522 4 1392 امانت
 مرکزی 11   66843 CLFB5541601 4 1392 موجود
 مرکزی 10   66842 CLFB5541555 4 1392 امانت
 مرکزی 8   63728 CLFB5509795 4 1392 امانت
 ادبیات 2   163268 LEFB1208012  1391 موجود
 علوم تربیتی    2256 EDFB7440575  1390 امانت
 علوم تربیتی    60052 EDFB7443364  1389 امانت
 مرکزی    9670 PHFB0098441 4 1388 امانت
 مرکزی 3   9672 PHFB0098463  1388 موجود
 مرکزی 2   9671 PHFB0098452  1388 امانت
 مرکزی 4   9673 PHFB0098474  1388 موجود
 مرکزی 6   59806 CLFB5444142 4 1387 موجود
 علوم تربیتی    44284 EDFB0634283  1385 امانت
 علوم تربیتی 2   4428.5 EDFB0632317  1385 امانت
 مرکزی    36895 CLFB0308470  1383 موجود
 مرکزی    12711 PHFB0130505  1377 موجود
 مرکزی    3426 ECFB0002666  1375 موجود
 ادبیات    134247 LEFB0821463   موجود
 مرکزی ۱۴   66846 CLFB5541634   امانت
 مرکزی ۱۲   66844 CLFB5541599   امانت
 مرکزی ۹   63729 CLFB5509807   امانت
 مرکزی 7   63727 CLFB1122815   امانت
 علوم تربیتی 6   57467 EDFB7439885   امانت
 علوم تربیتی 6   57233 EDFB7429518   امانت
 علوم تربیتی 16   55828 EDFB7431498   موجود
 علوم تربیتی 15   55322 EDFB0742070   موجود
 علوم تربیتی ۴   52200 EDFB0717683   امانت
 علوم تربیتی 14   51620 EDFB0703480   موجود
 علوم تربیتی ۳   51594 EDFB0703310   امانت
 علوم تربیتی 13   51014 EDFB0699792   موجود
 علوم تربیتی ۱۲   51011 EDFB0698953   امانت
 مرکزی ۳   47230 CLFB5131888   امانت
 مرکزی ۲   45465 CLFB5124604   امانت
 مرکزی    45464 CLFB5570052   امانت
 علوم تربیتی 10   43299 EDFB0519144   موجود
 علوم تربیتی 9   43217 EDFB0518143   موجود
 علوم تربیتی 6   42960 EDFB0515449   موجود
 علوم تربیتی 8   13097 EDFB0496616   موجود
 مرکزی ۵   9674 PHFB0098485   امانت
 علوم تربیتی 5   7929 EDFB0161963   موجود
 علوم تربیتی 3   6857 EDFB0240794   موجود
 علوم تربیتی 2   6856 EDFB0240808   موجود
 علوم تربیتی 4   6855 EDFB0240439   موجود
 علوم تربیتی 11   3506 EDFB0497097   موجود
 علوم تربیتی 4   2259 EDFB0085238   موجود
 علوم تربیتی 3   2258 EDFB0016869   موجود

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء