شماره راهنمای کنگرهLB‎ ۲۸۰۵‎ /‎ن‎۹‎ ن‎۶‎‎
سرشناسهنیکنامی، مصطفی - پدیدآور
عنواننظارت و راهنمایی آموزشی سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) ‎۲۷۶: تعلیم و تربیت (علوم تربیتی)؛ ۲۰
شرح پدیدآورمصطفی نیکنامی
مشخصات ظاهریهفت، ‎۲۱۶ ص: مصور، نمودار
وضعیت نشرتهران; سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی; ۱۳۷۷
موضوعآموزش و پرورش - مدیریت
موضوعمشاوره آموزشی
موضوعمدرسه ها - مدیریت و سازماندهی
توضیحاتکتاب حاضر در سال های مختلف تجدیدچاپ شده است
توضیحاتواژه نامه
توضیحاتکتابنامه: ص ۲۰۵ - ‎۲۰۹
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکد ویرایشسالوضعیت
 مرکزی 5   134356 CLB2552979  1399 امانت
 علوم تربیتی    60292 EDFB7443997  1396 امانت
 علوم تربیتی 21   54628 EDFB0733733  1392 موجود
 علوم تربیتی 2   60075 EDFB7443334  1391 موجود
 علوم تربیتی 6   59975 EDFB7443436  1391 امانت
 علوم تربیتی 22   54785 EDFB0736703  1391 موجود
 علوم تربیتی 23   55655 EDFB7428102  1389 موجود
 علوم تربیتی 14   48648 EDFB0666295  1388 موجود
 علوم تربیتی 13   48647 EDFB0666284  1388 موجود
 علوم تربیتی 10   43262 EDFB0518785  1388 موجود
 مرکزی 3   42591 CLFB5107092  1388 امانت
 علوم تربیتی 19   52402 EDFB0717144  1385 موجود
 علوم تربیتی 18   50008 EDFB0684691  1385 موجود
 علوم تربیتی 16   49341 EDFB0678005  1385 موجود
 علوم تربیتی 8   42450 EDFB0512066  1383 موجود
 علوم تربیتی 20   52202 EDFB0717649  1382 موجود
 علوم تربیتی 15   49365 EDFB0678212  1382 موجود
 علوم تربیتی 17   49309 EDFB0679327  1380 موجود
 علوم تربیتی 24   58850 EDFB7441331  1379 موجود
 علوم تربیتی 11   44639 EDFB0636975  1377 موجود
 علوم تربیتی 6   4711 EDFB0073912  1377 موجود
 علوم تربیتی 5   4305 EDFB0073901  1377 موجود
 علوم تربیتی 2   4302 EDFB0073875  1377 موجود
 مرکزی ۴   68649 CLFB5600449   امانت
 علوم تربیتی 7   4712 EDFB0496627   موجود
 علوم تربیتی ۳   4303 EDFB0073886   امانت
 علوم تربیتی    4301 EDFB0073864   امانت
 مرکزی ۲   41941 CLFB1413195   موجود
 مرکزی    31708 CLFB0233543   موجود

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء