شماره راهنمای کنگرهBP‎ ۷/۷‎ /‎س‎۲‎ الف‎۸‎‎
سرشناسهسبحانی تبریزی، جعفر، ۱۳۰۸- - پدیدآور
عنواناندیشه اسلامی ‎۱ [یک] مجموعه معارف؛ ۲۰؛ ۱۶: مجموعه مبانی نظری اسلام؛ ۳۵
شرح پدیدآورجعفر سبحانی، محمد محمدرضایی؛ تدوین نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، مرکز برنامه ریزی و تدوین متون درسی؛ معاونت پژوهشی دانشگاه معارف اسلامی
مشخصات ظاهری‎۲۳۶ ص
وضعیت نشرقم; دفتر نشر معارف; ۱۳۸۴
موضوعتعلیمات دینی اسلامی
موضوعالهیات
توضیحاتکتابنامه: ص [۲۲۹] - ‎۲۳۶؛ و به صورت زیرنویس
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکد ویرایشسالوضعیت
 مرکزی 4   135751 CLB2556445 2 1397 موجود
 مرکزی 5   135560 CLB2556451 2 1397 امانت
 مرکزی 2   133287 CLB2551565 2 1397 امانت
 مرکزی 26   96755 CLB2558753 2 1397 امانت
 الهیات    87157 THFB1051394  1397 موجود
 مرکزی 19   58392 CLB2549385 2 1396 موجود
 مرکزی 5   49178 CLFB122815 2 1396 موجود
 مرکزی 28   109238 CLFB131229  1396 موجود
 مرکزی    135753 CLB2555944 2 1395 امانت
 مرکزی 3   133356 CLB2552534 2 1394 امانت
 مرکزی 2   133355 CLB2552533 2 1394 موجود
 مرکزی    45660 CLFB0825904 2 1394 موجود
 مرکزی 2   133357 CLB2552535 2 1393 امانت
 مرکزی 27   101852 CLFB120728 2 1393 موجود
 مرکزی 3   47383 CLFB5642535 2 1393 موجود
 مرکزی    5846 CLFB122520 2 1393 موجود
 مرکزی    133354 CLB2552532 2 1392 امانت
 مرکزی 15   68288 CLFB5644177 2 1392 موجود
 مرکزی 9   50916 CLB2550155 2 1391 موجود
 مرکزی 24   904 CLFB5449563 2 1391 موجود
 مرکزی 2   64760 CLFB0936705 2 1390 امانت
 مرکزی 10   51140 CLFB0911573 2 1389 موجود
 مرکزی 18   58769 CLFB5422711 2 1388 موجود
 مرکزی 23   55266 PHFB0134963 2 1388 امانت
 مرکزی 2   50959 CLFB1030420 2 1388 موجود
 مرکزی 7   71335 CLFB5574067 2 1387 موجود
 مرکزی 17   58768 CLFB5573819 2 1387 موجود
 مرکزی 16   58767 CLFB5422205 2 1387 امانت
 مرکزی 8   49988 CLFB1029989 2 1387 موجود
 مرکزی 2   47382 EDFB0660244 2 1387 موجود
 مرکزی    19462 CLB2558674 2 1387 موجود
 مرکزی 14   55401 CLFB5400111  1387 موجود
 مرکزی    49373 CLFB5534142 2 1386 موجود
 مرکزی    48923 CLFB1063459 2 1386 موجود
 مرکزی    48490 CLFB1029967 2 1386 امانت
 مرکزی 2   23036 CLFB0911450 2 1386 امانت
 مرکزی 2   4731 NRFB0173588 2 1386 موجود
 مرکزی 4   133358 CLB2552531 2 1385 امانت
 مرکزی 11   51155 EDFB0698344 2 1385 موجود
 مرکزی 2   6583 CLB2558638 2 1385 موجود
 مرکزی    4313 NRFB0043119 2 1385 امانت
 مرکزی 16   96756 CLFB1105546  1385 امانت
 مرکزی 3   51736 CLB2550090  1385 موجود
 مرکزی    42109 CLFB5103043  1385 موجود
 مرکزی    21005 CLFB5391705  1385 موجود
 مرکزی    19360 MSFB0194507  1385 موجود
 مرکزی 3   905 NRFB0009180  1385 موجود
 مرکزی    903 NRFB0009168  1385 موجود
 مرکزی 4   64762 SCFB0219738  1384 موجود
 مرکزی    64759 SCFB0219705  1384 موجود
 مرکزی 4   49168 EDFB0677185  1384 موجود
 مرکزی    17136 MSFB0170068  1384 موجود
 ادبیات    162128 LEFB1194140   موجود
 ادبیات 3   145441 LEFB0920764   موجود
 ادبیات 2   145440 LEFB0818320   موجود
 الهیات 3   87731 THFB1051792   موجود
 الهیات 2   85613 THFB1049127   امانت
 الهیات 2   82503 THFB1013906   موجود
 الهیات    77060 THFB0925136   موجود
 الهیات    75918 THFB0921039   امانت
 مرکزی 6   71296 CLFB122814   امانت
 مرکزی ۲۵   68121 CLFB5576328   موجود
 مرکزی ۳   64761 SCFB0219727   امانت
 مرکزی ۲۲   60263 CLFB5447695   امانت
 مرکزی ۲۱   60079 CLFB5446526   امانت
 مرکزی ۷   49974 CLFB5534535   امانت
 مرکزی ۲   19832 MSFB0197658   امانت

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء