شماره راهنمای کنگرهTA‎ ۳۵۵‎ /‎ر‎۲‎ الف‎۴۲۴‎‎
سرشناسهرائو، سینگیرسو اس.، ۱۹۴۴- م.؛ Rao, Singiresu S
عنوانارتعاشات مکانیکی 
شرح پدیدآورتالیف سینگیریسیو اس. رائو؛ ترجمه بهرام پوستی
مشخصات ظاهری‎۲ج: مصور، جدول، نمودار
وضعیت نشرتهران; متفکران; ۱۳۸۶
موضوعارتعاش
توضیحاتعنوان اصلی: Michanical vibrations
توضیحاتکتاب حاضر در سالهای مختلف تجدید چاپ و ویرایش شده است
توضیحاتکتاب حاضر نخستین بار در سال ۱۳۸۶ توسط انتشارات متفکران به صورت تک جلدی منتشر شده است
توضیحاتکتابنامه
مندرجاتج.۱. فصل ۱ تا ۷ .-
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکد ویرایشسالوضعیت
 مرکزی 4 1  135630 CLB2556482 4 1392 امانت
 مرکزی 6 1  102441 CLFB120794 4 1392 امانت
 مرکزی 4 1  91963 CLFB1045246 4 1392 امانت
 مرکزی 2 1  66201 CLFB5525861 4 1392 موجود
 مرکزی 5 1  91964 CLFB1045235   امانت
 مرکزی ۳ ۱  66202 CLFB5525805   امانت

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء