خطا
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
شماره راهنمای کنگرهPIR‎ ۸۰۲۲‎ /م‎۴۸‎ ک‎۲‎ ‎
سرشناسهحمزه لو، تکین، ۱۳۵۶- - پدیدآور
عنوانکارما 
شرح پدیدآورتکین حمزه لو
مشخصات ظاهری۴۰۰ ص
وضعیت نشرتهران; روشا; ۱۳۹۷
موضوعداستان های فارسی - قرن ‎۱۴
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکدسالوضعیت
 مرکزی    102617 CLFB121834  موجود
 مرکزی 2   102618 CLFB121833  در حال نگهداری