خطا
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
شماره راهنمای کنگرهUB‎ ۲۷۱‎ /‎الف‎۸۲‎ ف‎۹‎‎
سرشناسهمک اینتایر، بن، ‏‫۱۹۶۳- ‏ م؛‬ Macintyre, Ben - author
عنوانیک جاسوس در میان دوستان: کیم فیلبی و خیانت بزرگ 
شرح پدیدآوربن مک اینتایر؛ ترجمه ی علی هادی؛ ویراستار خسرو کیان راد
مشخصات ظاهری۴۴۵ ص: مصور، عکس
وضعیت نشرتهران; کتاب کوله پشتی; ۱۳۹۷
موضوع
موضوعجاسوسان
موضوعجاسوسی روسیه شوروی
توضیحات‏‫عنوان اصلی: ‭A spy among friends: Kim Philby and the great betrayal, 2014‭
توضیحاتکتابنامه: ص [۴۳۹] - ۴۴۵
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکدسالوضعیت
 مرکزی    102858 CLFB121575  موجود
 مرکزی 2   102857 CLFB121576  موجود