خطا
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
شماره راهنمای کنگرهHG‎ ۹۹۶۶‎ /‎ق‎۴‎ الف‎۶‎‎
سرشناسهقربانی، محمد، ‎۱۳۴۹- - author
عنواناصول بیمه کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد؛ انتشارات ۶۹۹
شرح پدیدآورمحمد قربانی
مشخصات ظاهری۳۵۲ ص: مصور، جدول، نمودار
وضعیت نشرمشهد; دانشگاه فردوسی مشهد; ۱۳۹۷
موضوعبیمه کشاورزی
موضوعبیمه فراورده های زراعی
توضیحاتواژه نامه
توضیحاتکتابنامه: ص [۳۳۵] - ۳۴۶
توضیحاتنمایه
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکدسالوضعیت
 مرکزی    103630 CLFB123836  امانت
 مرکزی 2   103631 CLFB123835  امانت
 مرکزی 3   104376 CLFB124567  موجود