شماره راهنمای کنگرهQD‎ ۳۱/۲‎ /‎م‎۸‎ ش‎۹۳‎‎
سرشناسهمورتیمر، چارلز ای.؛ .Mortimer, Charles E - پدیدآور
عنوانشیمی عمومی 
شرح پدیدآورچارلز مورتیمر؛ ترجمه عیسی یاوری
مشخصات ظاهریج: مصور، جدول، نمودار
وضعیت نشرتهران; نشر علوم دانشگاهی; ۱۳۷۵
موضوعشیمی
موضوعشیمی - مسائل، تمرینها و غیره
توضیحاتعنوان اصلی: Chemistry
توضیحاتکتاب حاضر در سالهای مختلف تجدید چاپ و ویرایش شده است
توضیحاتواژه نامه
توضیحاتنمایه
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکد ویرایشسالوضعیت
 مرکزی 21 2  109942 CLFB131403  1397 امانت
 مرکزی 20 2  109941 CLFB131402  1397 امانت
 مرکزی 40 1  86519 CLB2549280 6 1396 موجود
 مرکزی 49 1  131367 CLB2550617 6 1392 موجود
 مرکزی 47 1  109940 CLFB131405  1392 امانت
 مرکزی 46 1  109939 CLFB131404  1392 امانت
 مرکزی  2  133736 CLB2553849 6 1391 موجود
 مرکزی 50 1  131368 CLB2549821 6 1391 موجود
 مرکزی 45 1  105461 CLFB126398  1391 امانت
 مرکزی 38 1  78987 CLFB130434  1391 امانت در رزرو 1 عضو
 مرکزی 11 1  52398 CLFB122637  1391 امانت
 مرکزی  1  135218 CLB2555608 6 1390 موجود
 مرکزی 2 1  133321 CLB2552457 6 1390 موجود
 مرکزی  1  132340 CLB2550964 6 1390 امانت
 مرکزی  2  135219 CLB2555606 6 1389 امانت
 مرکزی  1  132076 CLB2549568 6 1389 موجود
 مرکزی  2  132075 CLB2549569 6 1389 موجود
 مرکزی 22 2  131466 CLB2549756 6 1388 موجود
 مرکزی 19 1  72687 CLB2559507 6 1388 موجود
 مرکزی 6 1  7667 PHFB0078582 6 1384 موجود
 مرکزی 4 1  7665 CLFB131651  1384 موجود
 مرکزی 14 1  4732 CLFB133048 6 1383 موجود
 مرکزی 48 1  109842 CLFB130207  1383 موجود
 مرکزی 44 1  101623 CLFB1104804   امانت
 مرکزی 43 1  101622 CLFB1104770   موجود
 مرکزی 19 2  96246 CLFB1118573   موجود
 مرکزی 42 1  95771 CLFB1099807   امانت
 مرکزی 41 1  86606 CLFB1111150   موجود
 مرکزی ۳۹ ۱  85238 CLFB0948023   امانت
 مرکزی ۳۷ ۱  78266 CLFB0821146   موجود
 مرکزی ۳۶ ۱  77929 CLFB0817321   امانت
 مرکزی ۱۷ ۲  77046 CLFB0808488   موجود
 مرکزی ۳۴ ۱  76798 CLFB0811684   امانت
 مرکزی ۱۸ ۲  76580 CLFB0805575   امانت
 مرکزی ۳۵   76541 CLFB0801526   موجود
 مرکزی ۳۳ ۱  75501 CLFB0788913   امانت
 مرکزی ۳۲ ۱  75500 CLFB0788531   امانت
 مرکزی ۱۶ ۲  74313 CLFB0655444   امانت
 مرکزی ۱۸ ۱  72494 SCFB0269827   امانت
 مرکزی ۱۷ ۱  71460 SCFB0267544   موجود
 مرکزی ۱۶ ۱  71336 71336   موجود
 مرکزی ۱۵ ۱  69410 CLFB5396003   موجود
 مرکزی ۳۱ ۱  69386 CLFB5641781   امانت
 مرکزی 30 1  69385 CLFB1069488   موجود
 مرکزی 29 1  69384 CLFB1102958   موجود
 مرکزی ۱۴ ۱  69180 SCFB0252227   موجود
 مرکزی ۱۳ ۱  69134 SCFB0617338   امانت
 مرکزی 6 2  68049 CLFB1012734   موجود
 مرکزی ۷ ۱  68048 CLFB5438291   موجود
 مرکزی 28 1  68009 CLFB1001316   امانت
 مرکزی ۱۵ ۲  68008 CLFB5566136   امانت
 مرکزی 14 2  67593 CLFB1066160   موجود
 مرکزی ۵ ۲  67181 CLFB0972761   موجود
 مرکزی ۲ ۱  66695 SCFB0231781   موجود
 مرکزی ۴ ۲  66557 CLFB5570805   موجود
 مرکزی 3 2  65833 CLFB1066340   موجود
 مرکزی ۶ ۱  65832 SCFB0225999   موجود
 مرکزی ۲ ۲  65301 CLFB0972895   موجود
 مرکزی ۵ ۱  65300 CLFB0977317   موجود
 مرکزی ۱۲ ۱  64818 SCFB0220019   موجود
 مرکزی  ۲  62624 SCFB0204693   موجود
 مرکزی ۴ ۱  60618 SCFB0184788   موجود
 مرکزی ۲۷ ۱  60285 CLFB5447864   امانت
 مرکزی ۲۶ ۱  60002 CLFB5443837   امانت
 مرکزی ۲۵ ۱  59464 CLFB5441217   موجود
 مرکزی 24 1  59436 CLFB129934   موجود
 مرکزی ۱۳ ۲  58590 CLFB5417209   موجود
 مرکزی ۲۴ ۱  58589 CLFB0977351   موجود
 مرکزی ۳ ۱  58399 SCFB0172912   موجود
 مرکزی 2 1  58398 CLFB122481   موجود
 مرکزی  ۱  58397 SCFB0172901   موجود
 مرکزی ۲۲ ۱  56531 CLFB5339965   موجود
 مرکزی ۲۰ ۱  56144 CLFB5438190   موجود
 مرکزی ۲۱ ۱  56144 CLFB5338559   امانت
 مرکزی ۱۲ ۲  55481 CLFB0936020   موجود
 مرکزی ۱۱ ۲  55480 CLFB5399286   موجود
 مرکزی 10 2  52403 CLFB122984   موجود
 مرکزی ۹ ۲  52402 CLFB0972705   امانت
 مرکزی ۸ ۲  52401 CLFB0940137   امانت
 مرکزی ۷ ۲  52400 CLFB0972862   موجود
 مرکزی ۱۲ ۱  52399 ENFB0773850   امانت
 مرکزی 10 1  52397 CLFB1070356   موجود
 مرکزی ۹ ۱  52396 ENFB0773883   امانت
 مرکزی 18 1  51231 CLFB0937155   امانت
 مرکزی 5 2  49891 CLFB1063268   امانت
 مرکزی ۶ ۲  49361 ENFB0236867   موجود
 مرکزی ۵ ۲  49360 ENFB0236878   امانت
 مرکزی ۸ ۱  49359 CLFB5434309   موجود
 مرکزی ۷ ۱  49358 CLFB0840259   موجود
 مرکزی ۶ ۱  49284 CLFB5551589   موجود
 مرکزی ۶ ۱  48659 CLFB5534759   امانت
 مرکزی ۴ ۲  48192 ENFB0243926   موجود
 مرکزی ۳ ۲  48191 ENFB0243915   موجود
 مرکزی ۵ ۱  48190 CLFB0822541   موجود
 مرکزی ۴ ۱  48189 ENFB0243890   امانت
 مرکزی ۵ ۱  46004 CLFB0972839   امانت
 مرکزی ۱۶ ۱  41336 CLFB5437773   موجود
 مرکزی ۴ ۱  40794 CLFB5392379   موجود
 مرکزی ۴ ۲  35524 CLFB0290272   موجود
 مرکزی ۳ ۲  33626 CLFB0272946   امانت
 مرکزی ۲ ۲  33625 CLFB0272935   موجود
 مرکزی ۲ ۱  33623 CLFB0272913   موجود
 مرکزی  ۲  28684 CLFB5261095   امانت
 مرکزی  ۱  28683 CLFB0209274   موجود
 مرکزی ۱۵ ۱  15013 CLFB0762588   موجود
 مرکزی ۲ ۲  13965 CLFB0972716   موجود
 مرکزی  ۲  13964 ENFB0203197   موجود
 مرکزی ۳ ۱  13963 CLFB0780623   موجود
 مرکزی ۲ ۱  13962 CLFB5430844   موجود
 مرکزی ۱۴ ۱  13959 AGFB0126298   امانت
 مرکزی ۱۳ ۱  13958 AGFB0112165   موجود
 مرکزی ۱۲ ۱  13785 AGFB0110521   امانت
 مرکزی ۳ ۲  12837 AGFB0105291   موجود
 مرکزی ۱۱ ۱  12836 AGFB0105305   موجود
 مرکزی ۱۰ ۱  12835 AGFB0105280   موجود
 مرکزی ۷ ۱  12753 PHFB0118976   امانت
 مرکزی ۹ ۱  12538 AGFB0101242   موجود
 مرکزی ۸ ۱  12537 AGFB0101231   موجود
 مرکزی ۷ ۱  11731 AGFB0088080   موجود
 مرکزی ۴ ۱  10993 AGFB0100322   موجود
 مرکزی ۳ ۱  10992 AGFB0094300   موجود
 مرکزی ۲ ۲  10739 AGFB0097897   موجود
 مرکزی  ۲  10738 AGFB0097886   موجود
 مرکزی ۶ ۱  10737 AGFB0097875   موجود
 مرکزی 5 1  10736 AGFB0097864   امانت
 مرکزی  ۱  10560 AGFB0076096   موجود
 مرکزی ۲ ۱  10247 AGFB0072531   موجود
 مرکزی ۵ ۲  7672 PHFB0078238   موجود
 مرکزی ۴ ۲  7671 PHFB0078205   موجود
 مرکزی ۳ ۲  7670 PHFB0078216   امانت
 مرکزی ۲ ۲  7669 PHFB0078227   موجود
 مرکزی  ۲  7668 PHFB0078191   موجود
 مرکزی ۵ ۱  7666 PHFB0078593   امانت
 مرکزی 3 1  7664 CLFB1013027   موجود
 مرکزی ۲ ۱  7663 CLFB0762285   موجود
 مرکزی  ۱  6763 PHFB0068017   موجود
 مرکزی ۱۵ ۱  4733 NRFB0177814   امانت
 مرکزی ۱۳ ۱  4352 NRFB0043142   امانت
 مرکزی ۱۲ ۱  3653 CLFB5650578   موجود
 مرکزی ۱۱ ۱  3652 CLFB5435434   موجود
 مرکزی ۱۰ ۱  3651 NRFB0037659   موجود
 مرکزی 9 1  3650 CLFB122982   موجود
 مرکزی ۷ ۱  2708 NRFB0021362   موجود
 مرکزی ۶ ۱  1856 NRFB0018436   موجود
 مرکزی ۴ ۲  1813 NRFB0017088   امانت
 مرکزی ۳ ۲  1812 NRFB0017099   امانت
 مرکزی ۲ ۲  1811 NRFB0017103   موجود
 مرکزی  ۲  1810 NRFB0017114   امانت
 مرکزی ۵ ۱  1809 CLFB5439203   موجود
 مرکزی ۴ ۱  1808 CLFB5438268   موجود
 مرکزی ۳ ۱  1807 CLFB5434387   موجود
 مرکزی 2 1  1806 CLFB1066171   موجود
 مرکزی  ۲  1292 VEFB0041092   موجود
 مرکزی  ۱  1291 CLFB0841519   امانت
 مرکزی ۸ ۱  1156 CLFB5572278   امانت

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء