خطا
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
کتاب مرجع
شماره راهنمای کنگرهP‎ ۳۲۵‎ /‎ک‎۴۵‎ ف‎۴۲‎‎
سرشناسهکریمی دوستان، غلامحسین، ‎۱۳۴۰- - author
عنوانفرهنگ توصیفی معنی شناسی 
شرح پدیدآورنویسندگان غلامحسین کریمی دوستان، رویا آزادفر
مشخصات ظاهریهفت،۲۱۵ ص
وضعیت نشرتهران; انتشارات باور عدالت; ۱۳۹۲
موضوعمعنی شناسی
موضوعمعنی شناسی
موضوعمعنی شناسی
موضوعفارسی - واژه نامه ها - انگلیسی
موضوعزبان انگلیسی - واژه نامه ها - فارسی
توضیحاتواژه نامه
توضیحاتکتابنامه: ص ۲۱۵
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکدسالوضعیت
 مرکزی (مرجع)    101045 CLFB120119  موجود