خطا
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
کتاب مرجع
شماره راهنمای کنگرهTP‎ ۳۶۸/۲‎ /‎د‎۲۲۱‎‎‎‎
عنواندانشنامه مهندسی کشاورزی، غذا و زیستی کتابخانه ی بنیاد دانشنامه نگاری ایران ۷۳، ۷۴
شرح پدیدآورزیر نظر بنیاد دانشنامه نگاری ایران؛ سرویراستار متن انگلیسی دنیس آر. هلدمن و کارمن آی. مورارو؛ سرویراستار متن فارسی جواد فرهودی
شابک‏‫‬‭9789645515810 ‬
مشخصات ظاهری‏‫۲ج: مصور، جدول، نمودار
وضعیت نشرتهران; بنیاد دانشنامه نگاری ایران; ۱۳۹۵
موضوعمواد غذایی - صنعت و تجارت
توضیحات‏‫عنوان اصلی: Encyclopedia of agricultural, food, and biological engineering 2nd ‭ed., c2011.
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکدسالوضعیت
 مرکزی (مرجع)  1  101166 CLFB119800  موجود
 مرکزی (مرجع)  2  101167 CLFB119801  موجود