خطا
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
کتاب مرجع
شماره راهنمای کنگرهPN‎ ۶۱۰۹‎ /‎ص‎۹‎ س‎۹۲۱‎‎
سرشناسهصنعوی، قاسم، ‎۱۳۱۶- - author
عنوانسیری در شعر جهان: اروپا 
شرح پدیدآورقاسم صنعوی
مشخصات ظاهری۶۰۸ ص: مصور
وضعیت نشرتهران; چلچله; ۱۳۹۵
موضوعشعر اروپایی
موضوعشاعران
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکدسالوضعیت
 مرکزی (مرجع)    97730 CLFB1136102  موجود