خطا
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
شماره راهنمای کنگرهHF 5415.2 .B4564 2018
سرشناسهBenzo, Riccardo - author
عنوانMarkering research : planning, process, practice 
شرح پدیدآورRiccardo Benzo, Marwa G. Mohsen, Chahid Fourali
شابک1446294366
مشخصات ظاهریxiv, 410 pages : color ill.
وضعیت نشرLos Angeles; SAGE; c2018
موضوعMarketing research
توضیحاتIncludes bibliographical references and index.
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکدسالوضعیت
 مرکزی    19262 CLLB5422227  موجود