خطا
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
شماره راهنمای کنگرهTL 586 .A28 2016
عنوانAerospace navigation systems 
شرح پدیدآورedited by Alexander V. Nebylov, Joseph Watson
شابک9781119163077 (cloth
مشخصات ظاهریxviii, 371 p.
وضعیت نشرChicheter West Sussex United Kingdom; Wiley; 2016.
موضوعNavigation (Aeronautics)
موضوعAids to air navigation
موضوعNavigation (Astronautics)
توضیحاتIncludes bibliographical references and index.
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکدسالوضعیت
 مرکزی    19350 CLLB5422238  موجود