خطا
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
شماره راهنمای کنگرهQ 337.3 .C75 2018
عنوانCritical developments and applications of swarm intelligence Advances in computational intelligence and robotics (ACIR) book series,
شرح پدیدآورYuhui Shi, [editor].
شابک9781522551348 (hbk)
مشخصات ظاهریxxiv, 478 pages : ill.
وضعیت نشرHershey PA; IGI Global Engineering Science Reference (an imprint of IGI Global); c2018
موضوعSwarm intelligence
توضیحاتIncludes bibliographical references (pages 428-466) and index.
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکدسالوضعیت
 مرکزی    19326 CLLB5422609  امانت