خطا
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
کتاب مرجع
شماره راهنمای کنگرهPIR‎ ۳۹۹۶‎ /‎ر‎۵‎ د‎۵‎‎
سرشناسهرستمی، محمد، ‎۱۳۳۱- - author
عنواندستان نامه پارسی: شرح امثال و حکم، کنایات، اصطلاحات و داستان های امثال فارسی 
شرح پدیدآورمحمد رستمی
مشخصات ظاهریج
وضعیت نشرتهران; پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی; ۱۳۹۶
موضوعضرب المثلهای فارسی
موضوعضرب المثلهای فارسی
توضیحاتکتابنامه
توضیحاتنمایه
مندرجاتج.۱. حرف آ .-
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکدسالوضعیت
 ادبیات  1  159644 LEFB1169805  موجود
 مرکزی (مرجع)  1  101068 CLFB120058  موجود