خطا
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
شماره راهنمای کنگره۲ط ۸ش/ ۲۶۵۵ PIR
سرشناسهشمشیرگرها، محبوبه، ۱۳۵۸- - author
عنوانطبقات الصوفیه و ویژگی های زبانی آن زبان شناسی، ادبیات و فرهنگ ۱۳
شرح پدیدآورمحبوبه شمشیرگرها
مشخصات ظاهری۳۷۶ ص: جدول، نمودار
وضعیت نشرتهران; امیرکبیر; ۱۳۹۴
موضوعفارسی - تاریخ
موضوعفارسی - ریشه شناسی
توضیحاتکتاب حاضر در اصل پایان نامه نویسنده در مقطع دکترا در سال ۱۳۹۲ در رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس است
توضیحاتکتابنامه: ص [۳۶۹] - ۳۷۶؛ و به صورت زیرنویس
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکدسالوضعیت
 ادبیات    157624 LEFB1151266  موجود
 مرکزی 2   157625 LEFB1151299  موجود