کتاب مرجع
شماره راهنمای کنگره۲د/ ۱۰۳/۳ BP
عنواندانشنامه قرآنی اخلاق پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن ۸۵
شرح پدیدآورتهیه پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن، سرویراستار علمی علی خراسانی؛ سرویراستار فنی و ادبی محمدباقر انصاری
مشخصات ظاهریج
وضعیت نشرقم; پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی; ۱۳۹۵ -
موضوعقرآن - اخلاق
موضوعقرآن
توضیحاتکتابنامه
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکدسالوضعیت
 الهیات  1  81907 THFB1031449  موجود
 مرکزی (مرجع)  1  104121 CLFB124729  موجود