خطا
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
کتاب مرجع
شماره راهنمای کنگره۲۲د/ ۳۱ BL
عنواندایره المعارف ادیان: ترجمه و شرح دایره المعارف ادیان فرم دانشگاه امام صادق(ع) ۶۷۴: فلسفه و الهیات؛ ۷۱
شرح پدیدآورویراستار علمی سیده مژگان سخایی
مشخصات ظاهریج
وضعیت نشرتهران; دانشگاه امام صادق(ع)، پردیس خواهران، معاونت پژوهشی و فناوری; ۱۳۹۴
موضوعادیان
مندرجاتج.۱. A-BI
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکدسالوضعیت
 ادبیات  ۱  152706 LEFB1111598  موجود
 الهیات  1  81853 THFB1024564  موجود
 الهیات  3  81852 THFB1024173  موجود
 مرکزی (مرجع)  1  100929 CLFB1153673  موجود
 مرکزی (مرجع)  3  100928 CLFB1153550  موجود